ဖာသာရ် ဩဂုတ်စတင်း တင်မောင်ထွန် အာရ်ဝင်းတူးကာလ စတုတ္ထရက်သတ္တပတ် တနဂ်နွေနေ့ ဩဝါဒ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ၊ ၂၀၂၁

ဖာသာရ် ဩဂုတ်စတင်း တင်မောင်ထွန် အာရ်ဝင်းတူးကာလ စတုတ္ထရက်သတ္တပတ် တနဂ်နွေနေ့ ဩဝါဒ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ၊ ၂၀၂၁

Add new comment

1 + 5 =