ဖာသာရ် ရစ်ချက်လှမင်းဦ အာရ်ဝင်းတူးကာလ တတိယရက်သတ္တပတ် တနဂ်နွေနေ့ ဩဝါဒ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ၊ ၂၀၂၁

ဖာသာရ် ရစ်ချက်လှမင်းဦ  အာရ်ဝင်းတူးကာလ တတိယရက်သတ္တပတ် တနဂ်နွေနေ့ ဩဝါဒ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ၊ ၂၀၂၁

Add new comment

2 + 3 =