ဖာသာရ် ဂျော့ရွှေထွန်း အာရ်ဝင်းတူးကာလ ဒုတိယရက်သတ္တပတ် တနဂ်နွေနေ့ ဩဝါဒ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ၊ ၂၀၂၁

ဖာသာရ် ဂျော့ရွှေထွန်း အာရ်ဝင်းတူးကာလ ဒုတိယရက်သတ္တပတ် တနဂ်နွေနေ့ ဩဝါဒ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ၊ ၂၀၂၁

Add new comment

3 + 0 =