ကိုယ်တော့်အလိုတော်နှင့် ပြည့်ပြည့်ဝဝကိုက်ညီဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိမယ်ဆိုရင် " သင်မမှားနိုင်တော့ဘူး။ "

ကိုယ်တော့်အလိုတော်နှင့် ပြည့်ပြည့်ဝဝကိုက်ညီဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိမယ်ဆိုရင် " သင်မမှားနိုင်တော့ဘူး။ "