မာရီယားသခင်မ ကောင်းကင်တမန်တော်ထံမှဗျာဒိတ်တော်ခံယူခြင်း

မာရီယားအမည်ရှိသောအပျိုကညာစင်ထံသို့အမိန့် တော်ပြန်ရန်ထာဝရဘုရားသခင်ကကိုယ်ရံတော်သိကြားမင်းဂါဗြီအဲလ်ကို
ဂါလီလဲပြည်နာဇရတ်မြို့ကိုစေလ ွတ်တော်မူခဲ့ပါသည်။

Add new comment

8 + 1 =

Please wait while the page is loading

မာရီယားသခင်မ ကောင်းကင်တမန်တော်ထံမှဗျာဒိတ်တော်ခံယူခြင်း | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.