ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ အီတီဂ႐ုိင္း ပ်ံလြန္ေတာ္မူျခင္း အတြက္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဝမ္းနည္းသဝဏ္လႊာ ေပးပုိ႔ျခင္း

ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ ေရာ္ဂ်ာ အီတီဂ႐ုိင္း

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ အီတီဂ႐ုိင္း ပ်ံလြန္ေတာ္မူျခင္း အတြက္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဝမ္းနည္းသဝဏ္လႊာ ေပးပုိ႔ျခင္း
စက္တင္ဘာလ ၆၊ ၂၀၁၉

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ ေရာ္ဂ်ာ အီတီဂ႐ုိင္း သည္ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေနက အသက္ေတာ္ ၉၆ ႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၌ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္၊ ကာဒီနယ္ႀကီး အတြက္ ရဟန္းမင္းႀကီး မွ ဝမ္းနည္းသဝဏ္လႊာ ေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။

ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ဝမ္းနည္းသဝဏ္လႊာ တြင္ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ ေရာ္ဂ်ာ အီတီဂ႐ုိင္း သည္ စိတ္အားထက္သန္ေသာ သုိထိန္းေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ ဘာသာဝင္သားသမီးတုိ႔၏ ခ်စ္ျခင္းခံရသူတစ္လည္းျဖစ္ေျကာင္း၊ အသင္းေတာ္၏ တရားမွ်တမူ႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတာဝန္ခံ အဖြဲ႔အစည္း၏ ဥကၠ႒ အျဖစ္တာဝန္ေက်ပြန္စြာထန္းေဆာင္ခဲ့သူ၊ ယုံၾကည္ျခင္းျပည္ဝ ခုိင္မာသည့္ သုိးထိန္ အျဖစ္ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၿပီး သူ၏ ပ်ံလြန္ေတာ္မူျခင္း အတြက္ ဝမ္းနည္းရေၾကာင္း၊ သူ၏ ဝိညာဥ္ကုိ ေကာင္ကးင္ႏုိင္ငံေတာ္မွ လက္ခံၾကဳိဆုိ ေနဖုိ႔ ဆုေတာင္းေပးေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
By Kyi Maung
Credit to Vatican News
https://bit.ly/2lNEfYF

Add new comment

2 + 2 =

Please wait while the page is loading

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ အီတီဂ႐ုိင္း ပ်ံလြန္ေတာ္မူျခင္း အတြက္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဝမ္းနည္းသဝဏ္လႊာ ေပးပုိ႔ျခင္း | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.