ေျမာက္အိုင္ယာလန္တြင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းကိုတရားဝင္ျပဳလုပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈအေပၚခရစ္ယာန္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွဆန့္က်င္လႈံ႕ေဆာ္ျကျခင္း

ေျမာက္အိုင္ယာလန္တြင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းကိုတရားဝင္ျပဳလုပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈအေပၚဆန့္က်င္လႈံ႕ေဆာ္ျကျခင္း

ေျမာက္အိုင္ယာလန္တြင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းကိုတရားဝင္ျပဳလုပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈအေပၚခရစ္ယာန္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွဆန့္က်င္လႈံ႕ေဆာ္ျကျခင္း
ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ ၂၀၁၉

မိခင္၏အသက္ကိုထိခိုက္နိုင္ေသာအေျခအေနမ်ားအတြက္လတ္တေလာအေျခအေနတြင္ ေျမာက္အိုင္ယာလန္၌ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းကိုခြင့္ျပဳထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေျမာက္ပိုင္းအတြက္စီရင္ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေနာက္ဆုံးထားၿပီး မတ္ေ႐ြးခ်ယ္နိုင္လွ်င္။ ေျမာက္အိုင္ယာလန္၌။ ကိုယ္ဝန္ဖ်တ္ခ်ျခင္းကိုတရားဝင္ျပဳလုပ္ရန္။ျဗိတိသွ် နိုင္ငံေရးသမားမ်ားမွ လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ လြန္ခဲ့ေသာဇူလိုင္လက ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ရပ္ကိုတင္သြင္းခဲ့ပါသည္။။

ေျမာက္အိုင္ယာလန္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကတည္းက စီရင္ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိေသာအစိုးရမရွိခဲ့ပါ။ စီရင္ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အားလုံးသည္ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေအာက္၌သာရွိေနရပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ေျမာက္ပိုင္းအတြက္စီးရင္ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိေသာအစိုးရတစ္ရပ္ကို ေအာက္တိုဘာလ 21 ရက္ေနာက္ဆုံးထားၿပီးေ႐ြးခ်ယ္နိုင္ရန္ ကက္သလစ္သာသနာ၊ အိုင္ယာလန္အသင္းေတာ္၊ မတ္သဒစ္ အသင္းေတာ္၊ အိုင္ယာလန္ ပရက္စ္ပီေတးရီးယာန္အသင္းေတာ္ အိုင္းရစ္ရွ္ အသင္းေတာ္မ်ားေကာင္စီတို႔မွာ စုစည္းၿပီးနိုင္ငံေရးသမားမ်ားကိုတိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

ေျမာက္အိုင္ယာလန္အတြက္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ကိုေ႐ြးခ်ယ္နိုင္ခဲ့လွ်င္ မည္သည့္ဥပေဒသစ္ကိုမဆို ျပင္ဆင္နိုင္ျခင္းဖ်က္သိမ္းနိုင္ျခင္းအာဏာမ်ားရွိမည္ျဖစ္သည္။ ။ ယခုကဲ့သို႔ကိုဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းဥပေဒကို လူထုဆႏၵေကာက္ယူခဲ့မႈမရွိဘဲျပဳလုပ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ယခုကဲ့သို႔ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားအေပၚဆုေတာင္းေပးၾကဖို႔ ေ႐ြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္းတိုက္တြန္းၾကဖို႔ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေျမာက္အိုင္ယာလန္၏ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္သည္ ေျမာက္အိုင္ယာလန္တို႔၏လက္တြင္း၌သာရွိသင့္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေျမာက္အိုင္ယာလန္ျပည္သားမ်ားအား ႏွစ္ရက္တာအထူးဆုေတာင္းေပးၾကဖို႔ကိုလည္းေဖၚျပထားၿပီး၊ မိသားစုဝင္မ်ားကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ား၊ ဒုကၡအခက္အခဲႀကဳံေနရေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္မေမြးဖြားေသးေသာကေလးသူငယ္မ်ား ကိုအထူးကာကြယ္ေပးဖို႔ ဆုေတာင္းရန္ရည္႐ြယ္ခ်က္အျဖစ္ထားရွိေဖာ္ျပထားပါသည္။
By Peter Kyi Making
Credit to Vatican News
https://bit.ly/2oVvo8T

Add new comment

1 + 0 =

Please wait while the page is loading

ေျမာက္အိုင္ယာလန္တြင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းကိုတရားဝင္ျပဳလုပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈအေပၚခရစ္ယာန္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွဆန့္က်င္လႈံ႕ေဆာ္ျကျခင္း | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.