ရဟန္းမင္းႀကီးမွ အသစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ေတြသယ္ေဆာင္လာဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္

ရဟန္းမင္းႀကီးမွ အသစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ေတြသယ္ေဆာင္လာဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္

ရဟန္းမင္းႀကီးမွ အသစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ေတြသယ္ေဆာင္လာဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္
စက္တင္ဘာလ ၈၊ ၂၀၁၉

ေမာေရး႐ွ ႏုိင္ငံသည္ ယဥ္ေက်းမူ႔၊ ဘာသာတရား ႏွင့္ ဘာသာစကားတုိ႔ စီးဆင္းရာ ေတာင္အာဖရိက၊ အိႏၵိယ သမုဒၵရာတြင္႐ွိေသာ လွပသည့္ ကြၽန္းႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။လွပေသာ ကမ္းေျခမ်ား ပုိင္ဆုိင္ထားသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံျခား ခရီးသြားမ်ား အမ်ားဆုံးသြားလာေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုုိင္ငံလည္ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၆၈ ႏွစ္မွ လြတ္လပ္ေရးရ႐ွိခဲ့ၿပီး အေျပာင္းအလဲးမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊာ ေနေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး၊ မ်ားျပားေရာယွက္ေနေသာ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမူ႔မ်ား တည္႐ွိေသာ္ လည္း ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအားျဖင့္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ အျပည့္အဝ ကာကြယ္ေပးထားေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံ လူဦးေရး၏ ၂၈ ရာခုိင္ႏုန္း မွာ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ကက္သလစ္သာသနာေတာ္သည္ သာသနာအမူေတာ္သာမက ႏုိင္ငံ၏ ပညာေရး က်န္းမာေရးက႑တုိ႔တြင္ ထိေရာက္စြာပါဝင္ကူညီေပးေန ပါသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ႂကြလာျခင္းသည္ ဆင္ရဲးသားမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ ခြန္အားရေစဖုိ႔၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ခြန္အားေပးဖုိ႔၊ သခင္ခရစ္ေတာ္ႂကြလာျပီးခြန္အားေပးသကဲ့သုိ႔ခံယူေၾကာင္း၊ ယေန႔ေခတ္လူသားေတြအတြက္ အသစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ေတြသယ္ေဆာင္လာဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေမာေရး႐ွ ႏုိင္ငံမွ စစၥတာ ႐ွယ္လီ မွ ဗာတီကန္သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပားၾကားခဲ့ပါသည္။
By Kyi Maung
Credit to Vatican News
https://bit.ly/2kc8NmI

Add new comment

7 + 4 =

Please wait while the page is loading

ရဟန္းမင္းႀကီးမွ အသစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ေတြသယ္ေဆာင္လာဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.