ဓမၼပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဒီပလိုမာသင္တန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ကက္သလစ္ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္မွ

ဦးစီး ဖြင့္လွစ္မည့္ ဓမၼပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဒီပလိုမာသင္တန္းအေၾကာင္း

ဖာသာရ္ ဂြၽန္လႊမ္းမိုးႏိုင္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

watch video for interview:

Add new comment

4 + 6 =

Please wait while the page is loading

ဓမၼပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဒီပလိုမာသင္တန္း | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.