ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ လူတုိင္း၏တာဝန္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခံတပ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း ႏွစ္ ၂၀ ျပည့္အခန္းအနားတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၃၅၀ ႏွင့္ ရဟန္းမင္ႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ ေတြ႔ဆုံ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ လူတုိင္း၏တာဝန္
ဒီဇဘၤာ ၃၊ ၂၀၁၈

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခံတပ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း ႏွစ္ ၂၀ ျပည့္အခန္းအနားတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၃၅၀ ႏွင့္ ရဟန္းမင္ႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္၊ ယင္း အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္းတြင္ ျပသနာအခက္အခဲးမ်ားၾကားတြင္ ေျဖ႐ွင္းေပးႏုိင္ခဲ့မူ႔မ်ား ႏွင့္ သူတုိ႔၏လုပ္ေဆာင္မႈ့မ်ားကုိခ်ီးၾကဴးခဲ့ၿပီး ကုလသမၼက ကုိသူတုိ႔ေတာင္းဆုိထားေသာ အရားကုိေထာက္ခံေျကာင္းလည္းေျပားၾကားခဲ့ပါသည္။

ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးမ်ား၊ ဒုကၡမ်ားႏွင့္ နစ္မြန္းေနေသာလူငယ္မ်ားကုိ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားျခင္းခံေနရေသာဘဝမွ ကယ္ႏုပ္ၿပီး အျပစ္တင္ျခင္းကင္းေသာဘဝ၊ ယ်ဥ္ေက်းမႈ့၊ကုိယ္က်င္းတရား၊ လူမႈ့ေရး၊ ဘာသာေရး၊ စိတ္ဓတ္ေရးရာဖြံျဖဳိးတုိးတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မႈ့၊ လူေဘာင္ေလာကအတြင္းေကာင္းမြန္စြာ ျပန္လည္ေနထုိင္ႏုိင္ရန္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးႏုိင္မႈ့၊ ေကာင္းမြန္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပသနာမ်ားကုိ ေျဖ႐ွင္းေပးႏုိင္ခဲ့မႈ့မ်ားအတြက္ ခ်ီးၾကဴးဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ သင္တုိ႔ရဲ႕ဘဝကုိႏွစ္ျမဳပ္ၿပီး လူငယ္မ်ားဘဝထည္းကုိ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ ေမွ်ာ္လင္ျခင္းမ်ား ထည့္သြင္းေပးျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ တရားမွ်မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ စြမး္စြမ္းတမန္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကမႈ့မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။

ကုလသမၼက ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ထည္းမွ ပညာေရးအတြက္အသုံးျပဳေပးဖုိ႔ ပါလက္စတုိင္း ႏွင့္ အီဇရာအဲလ္ မွ လူငယ္မ်ားတင္ျပေတာင္းဆုိေသာ အခ်က္ကုိ နားေထာင္ေပးၾကဖုိ႔ကုိလည္း တုိက္တြန္းထားပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္၊ ညိွႏုိင္ေျပာဆုိမႈ့ကုိ မသိေသာသူမ်ား၊ အသုံးမျပဳေသာသူမ်ားမျဖစ္ရပါ၊ ရန္သူကုိ စားပြဲးတြင္ညိွႏုိင္ေဆြးေႏြးမႈ့ျပဳရန္ မေခၚဆုိႏုိင္သူ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီစဥ္သည္ ေ႐ွ႕ဆက္၍မရပါ။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေခၚဆုိေဆြးေႏြးမႈ့ျပဳႏုိင္ရန္ ႐ုိင္ဆုိင္းၾကမ္းတမ္းျခင္မဟုတ္ ႏွိမ္ခ်ျခင္းျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ လူတုိင္း၏ တာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပားၾကားခဲ့ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-12/pope-francis-peace-is-everyone-s-responsibility.html

#peace, #pope, #citadel, #peterkm,
Photo credits to Vatican News
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

1 + 0 =

Please wait while the page is loading