အာဒ္ဝင္တူးကာလတြင္ မည္သုိ႔ဆုေတာင္းရမည္နည္းဟု သခင္ခရစ္ေတာ္ထံေတာင္းဆုိၾက

အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တုိင္း ေတြ႔ဆုံေနၾက လူထုေတြဆုံျခင္း
အာဒ္ဝင္တူးကာလတြင္ မည္သုိ႔ဆုေတာင္းရမည္နည္းဟု သခင္ခရစ္ေတာ္ထံေတာင္းဆုိၾက
ဒီဇင္​ဘာလ ၅၊ ၂၀၁၈

အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တုိင္း ေတြ႔ဆုံေနၾက လူထုေတြဆုံျခင္းတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ သခင္ေယဇူးစီရင္ထားေတာ္မူေသာ ေမတၱာ ကုိအေျခခံၿပီး ဘာသာတရားသြန္သင္မႈကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 
ၿပီးခဲ့ေသာ အပတ္က ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးသြန္သင္မႈအၿပီးတြင္ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ေမတၱာကုိ ဘာသာတရားသြန္သင္မႈအတြက္ အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူး ေနတုိင္း သင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
 
သမၼာက်မ္းစာ တြင္ သခင္ခရစ္ေတာ္ ကုိ ဆုေတာင္းသူအျဖစ္သိသိသာသာေဖာ္ျပထားတာကုိေတြ႔ရမယ္၊ ဘုရားသခင္၏စီမံကိန္​း​ေတြကုိျဖည့္ဆည္းဖုိ႔ လူေတြအတြက္အလုပ္မ်ားေနေသာ္လည္း သခင္ခရစ္ေတာ္ဟာ တေယာက္ထဲ တိတ္​ဆိတ္တဲ့ေနရာမွာသြားၿပီးဆုေတာင္းေတာ္မႈတယ္၊ သူရဲ႕စီမံကိန္​း မစတင္မီတုိင္း သူဆုေတာင္းေတာ္မႈတယ္။
 
သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ဆုေတာင္းျခင္းဟာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖစ္တယ္၊ ဘုရားနဲ႔ေပါင္းစပ္ျခင္းကပဲ အရာရာအားလုံးကုိလႊမ္းမုိးသြားတယ္။ သူဒုကၡမခံမီ ေသြးေျမက်သည္အထိဆုေတာင္းေတာ္မူခဲ့တယ္။ 
 

 

သူရဲ႕ဆုေတာင္းတဲ့ ဆုေတာင္းေမတၱာ ကုိ သူရဲ႕တပည့္ေတာ္ေတြက ေမးခဲ့တယ္ (သခင္ ဆုေတာင္းနည္းသင္ေပးပါ) ဆုိၿပီးေတာင္းဆုိခဲ့တယ္။ သခင္ခရစ္ေတာ္က သူတစ္​​ေယာက္ပဲ ဘုရားနဲ႔ေပါင္းစပ္မယ္ ဆုိတဲ့စိတ္မ်ဳိးမ႐ွိဘူး။ အဲ့ဒါ​ေၾကာင့္အဖ ခမည္းေတာ္ဘုရားႏွင့္ကြၽႏု္​ပ္တုိ႔ကုိ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့တယ္ ဘုရားသခင္နဲ႔ေပါင္းစပ္ႏုိင္ဖုိ႔ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့တယ္။
 
ကြၽႏု္​ပ္တို႔အေယာက္တုိင္းစီသည္ လည္း သခင္ခရစ္ေတာ္၏ တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားကဲ့သုိ႔ (သခင္ ဆုေတာင္းနည္းသင္ေပးပါ) ဆုိၿပီးေတာင္းဆုိရမယ္။ ငါတုိ႔ႏွစ္ေတြဘယ္ေလာက္ၾကာ​ေအာင္ဆုေတာင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေစ ငါ့တုိ႔အတြက္ သင္ယူစရာေတြက အျမဲ႐ွိေနတယ္။ ဆုေတာင္းျခင္းရဲ႕ပထမဦးဆုံးေျခလွမ္းက ႏွိမ့္ခ်ျခင္းပါရမီပါပဲ၊ ဘုရားသခင္ကုိ ႏွိမ့္ခ်႐ုိေသျခင္းျဖစ္တယ္။
 

 

ဒီအာဒ္ဝင္တူးကာလမွာ ငါတုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ထပ္ခါထပ္ခါေျပာရမွာက (ကုိယ္ေတာ္ တပည္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဆုေတာင္းနည္းသင္ေပးပါ) အဲ့လုိ ဆုေတာင္းနည္း ဘုရားသခင္ဆီက သင္ထားတဲ့ဆုေတာင္းသံကုိ ဘုရားသခင္ နားေထာင္ေတာ္မႈလိမ့္မယ္။

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-12/pope-at-audience-during-advent-ask-jesus-to-teach-us-to-pray.html

#pope, #generalaudience, #peterkm
Photo credit to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

1 + 16 =

Please wait while the page is loading