အသင္းေတာ္သည္ လူသားအားလုံးအတြက္

အသင္းေတာ္သည္ လူသားအားလုံးအတြက္
ဒီဇဘၤာလ ၅၊ ၂၀၁၈

ႏုိင္ငံတကာ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ က႐ုဏာေရး ဥကၠ႒ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ Antonio Tagle ဘဂၤလားေဒ႐ွ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္႐ွိၿပီး ကက္သလစ္အသင္းေတာ္မွ ကူညီ​ေပးေနသူမ်ား၊ ဒုကၡသည္ မိသားစုတခ်ဳိ႕ ႏွွင့္လည္းေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။
ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ Antonio Tagle ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားသုိ႔သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ့ခဲ့ၿပီး ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ႏွင့္ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ သူတုိ႔ရသင့္ရထုိက္သည့္ အ​ေျခအေနအတုိင္းႏုိင္ငံတကာမွ အေထာက္ပ့ံမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ဂ႐ုစုိက္ခံရမူ မ်ားရ႐ွိေနေသာအေျခအေနကုိျမင္ရေသာ ေၾကာင့္ ဝမ္းသာေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဘဂၤလားေဒ႐ွ္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ က႐ုဏာ အဖြဲ႔အစည္းမွလည္း ဒုကၡသည္မ်ားစတင္ေရာက္႐ွိခ်ိန္ ၂၀၁၇ မွ၍ ကူညီမႈမ်ားေပးေနေၾကာင္း၊ မိသားစု ေလးေသာင္းခန္႔ကုိ အစားအေသာ အသုံးအေဆာင္​မ်ားေထာက္ပံ့​ေပးထားေၾကာင္း၊ မိသားစုတစ္ေသာင္းခန္႔ကုိ အိမ္အေဆာက္အဦအတြက္လုိအပ္ေသာ အရာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးထားေၾကာင္း၊ ခ်က္ျပဳပ္စားေသာက္ရန္အတြက္ ဂက္စ္မီးဖုိ၊ ဂက္စ္အုိးမ်ားကုိ မိသားစု ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္အားေဝးေပးထားေၾကာင္း၊ အစားအေသာက္အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ မိသားစု ႏွစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္အတြက္ ေဝးေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ Antonio Tagle မွ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ လူနည္းစုျဖစ္ေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ႐ွ္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ က႐ုဏာအဖြဲ႔အစည္း၏ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားအတြက္ အားရေက်နပ္ေၾကာင္း အားေပးစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
UCANEWS ကုိ ဗာတီကန္သတင္းဌာနမွ ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2018-12/tagle-bangladesh-visit-rohingya-caritas.html

#vatican, #caritas, #help, #peterkm,
Photo credit to Vatican News, UCANEWS
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

18 + 1 =

Please wait while the page is loading

အသင္းေတာ္သည္ လူသားအားလုံးအတြက္ | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.