သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိၾကဳိဆုိရန္ ႏွလုံးသားမ်ားကုိဖြင့္ထားၾကပါ

အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း ေတြ႔ဆုံေနၾက လူထုေတြ႔ဆုံျခင္း
သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိၾကဳိဆုိရန္ ႏွလုံးသားမ်ားကုိဖြင့္ထားၾကပါ
ဒီဇဘၤာ ၂၊ ၂၀၁၈

အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း ေတြ႔ဆုံေနၾက လူထုေတြ႔ဆုံျခင္းႏွင့္ အန္ေဂ်းလူးေမတၱာ ရြတ္ဆုိျခင္းတြင္ အာဒ္ဝင္တူးကာလသည္ ခရစၥမတ္ အတြက္ျပင္ဆင္ေန႐ုံသက္သက္မဟုတ္၊ သခင္ခရစ္ေတာ္ ကမာၻကုန္မည့္အခ်ိန္တြင္ႂကြလာျခင္း၊ သင့္ရဲ႕ဘဝေနာက္ဆုံးအခ်ိန္တြင္ႂကြလာျခင္းႏွင့္ ေန႔စဥ္အသက္တာ၌ သခင္ခရစ္ေတာ္ႂကြလာျခင္းတုိ႔ကုိ သိျမင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ေဆာင္ေနၾကအရာေတြထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ေပါင္းစပ္ျခင္းအားျဖင့္ အသစ္ေသာ အနာဂါတ္မ်ားပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ပုိမုိအားထုတ္ဖုိ႔လုိေၾကာင္း၊

ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္၊ ႏုိးႏုိးၾကားၾကား ျပင္ဆင္ေစာင့္ေနျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္တုိင္း႐ွိထားရမည့္ အာဒ္ဝင္တူးကာလ စိတ္ေနစိတ္ထားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ေန႔စဥ္ အသက္တာအသက္႐ွင္မႈကုိစမ္းစစ္သကဲ့သုိ႔ အတြင္းစိတ္ႏွလုံးသား၏ လုိအပ္မႈကုိလည္းစမ္းစစ္ရမည္၊ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ အျမင္က်ယ္က်ယ္ထားသကဲ့သုိ႔၊ နီးစပ္ေသာ ညီကုိေမာင္ႏွမမ်ား၊ လုိအပ္ေနသူမ်ား၊ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားအတြက္။
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ႏွလုံးသားလည္းႀကီးမားေနရမည္၊
အျမဲႏုိးႏုိးၾကားၾကား႐ွိေနႏုိင္ရန္ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးအရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေလာကအရာေတြရဲ႕ဆြဲေဆာင္မႈကုိ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ သတိ႐ွိေနဖုိ႔၊ ဘုရားသခင္ထံမွာ အျမဲသတိနဲ႔ေနတဲ့သူဆီကုိ ဘုရားသခင္ႂကြလာမယ္၊
ခရစၥမတ္ ဟာ ေလာကအေပ်ာ္သပ္သပ္ပြဲတခုျဖစ္ေနရင္ သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိ ေတြ႔ရလိမ့္မည္မဟုတ္၊ ခရစၥမတ္ ကသခင္ခရစ္ေတာ္အတြက္က်င္းပတာပဲျဖစ္ရမယ္။

ယေန႔ေခတ္ခရစ္ယာန္ေတြ ေလာကလႊမ္မုိးမႈ ခံေနရၿပီး ခရစ္ယာန္ျဖစ္ရျခင္းအရင္းအျမစ္ေျပာက္ေနၾကတယ္၊ (ငါကတိထားေတာ္မူရာေန႔ရက္တုိ႔သည္ ေရာက္လာလိမ့္မည္) ဘုရားသခင္ကတိထားေတာ္မူေသာ အခ်က္သည္ သူ၏တပါးတည္းေသာသားေတာ္ကုိ ဤေလာကသုိ႔ေစလႊတ္၍ ကယ္တင္ေတာ္မူမည့္အေၾကာင္း၊ သ႔ူကုိယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းခံရမည့္အေၾကာင္း ဘုရားသခင္ကတိထားေတာ္မူခဲ့တယ္၊ ခရစ္ယာန္ဟု မိမိကုိယ္ကုိယ္သတ္မွတ္ထားသူမ်ား သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိေစာင့္ေမွ်ာ္ေနျခင္းမဟုတ္လွ်င္ ဘုရား၏ကတိေတာ္ႏွင့္ေဝးကြာလိမ့္မည္။

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-12/pope-francis-angelus-1-december-2018-open-heart-to-jesus.html

#pope, #angelus, #sunday, #peterkm,
Photo credit to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

3 + 2 =

Please wait while the page is loading