လူသားအားလုံးရဲ႕ေနအိမ္ ကမာၻႀကီးကုိ အတူတကြတည္ေဆာက္ၾကစုိ႔

ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးေတာ္ အစုိးရ အဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီး ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ Pietro Parolin
လူသားအားလုံးရဲ႕ေနအိမ္ ကမာၻႀကီးကုိ အတူတကြတည္ေဆာက္ၾကစုိ႔
ဒီဇင္​ဘာ ၄၊၂၀၁၈

ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးေတာ္ အစုိးရ အဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီး ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ Pietro Parolin မွ ပုိလန္ႏုိင္ငံ Katowice တြင္ ဒီဇင္​ဘာ ၂ ရက္မွ ၁၄ ရက္ထိျပဳလုပ္ေနေသာ Cop24 အစည္းအေဝး တြင္ အတူတကြပူးေပါင္း၍ လူသားအားလုံးရဲ႕ေနအိမ္ ကမာၻႀကီးကုိ အတူတကြတည္ေဆာက္ၾကဖုိ႔ အခမ္​းအနားတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္စပ္လွ်င္းၿပီး ရဟန္းမင္းႀကီးကုိယ္စား မိန္ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ကမာၻႀကီး ပူေႏြးလာမႈကိုထိမ္းခ်ဳပ္ၾကရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ႏွင့္စပ္လွ်င္းၿပီး ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ အမ်ားအျပားလုိအပ္ေၾကာင္း၊ လူသားတုိ႔ ကမာၻႀကီး စိမ္းလန္​းစုိျပည္ေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ တိက်​ေသခ်ာေသာ အေျခခံလူ႔က်င့္ဝတ္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္၊ ဆင္းရဲမႈကုိ ေျဖ႐ွင္းၿပီး လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျမင့္တင္ရန္၊ လက္႐ွိကာလႏွင့္ အနာဂတ္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေလးထားရန္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈသည္ လူသားတုိ႔ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း၊ လူတုိ႔ဘဝ လုံျခဳံေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဆင္းရဲမြဲ​ေတမႈပေျပာက္ေရး၊ အထူးသျဖင့္ ရာသီဥတုဆုိးရြားစြားေျပာင္းလဲမႈ​ေၾကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာသူမ်ားဘဝ ျမင့္တင္ေပးေရးတုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္းလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈသည္ စက္မႈ့ထြန္းကားလာျခင္းေၾကာင့္ အဓိကမဟုတ္ လူတုိ႔၏ အက်င့္စာရိတၱ ယုိယြင္းပ်က္စီးမႈ​ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ​ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ၾကရသူမ်ား၊ လူဂုဏ္သိကၡာ မဲ့စြာေနထုိင္ေနၾကရသူမ်ား၊ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ားသာ တုိးပြားလာေၾကာင္း၊

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈသည္ ယခုလက္႐ွိလူတုိ႔ႏွင့္ အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္သစ္တုိ႔ဆက္လက္ထိန္​းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ရမည့္ တာဝန္ႀကီးတစ္​ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူသားအားလုံးရဲ႕ေနအိမ္ ကမာၻႀကီးကုိ အတူတကြတည္ေဆာက္ၾကရာတြင္ လူသားတုိင္း အဖြဲ႔အစည္းတုိင္ပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2018-12/parolin-cop24-working-together-build-common-home-climate-change.html

#climate, #commonhome, #cop24, #peterkm,
Photo credits to Vatican News
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

6 + 3 =

Please wait while the page is loading