ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ ဖေယာင္းတုိင္ထြန္း

အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း ေတြ႔ဆုံေနၾက လူထုေတြ႔ဆုံျခင္း

ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ ဖေယာင္းတုိင္ထြန္း
ဒီဇင္​ဘာ ၂၊ ၂၀၁၈

အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း ေတြ႔ဆုံေနၾက လူထုေတြ႔ဆုံျခင္းႏွင့္ အန္ေဂ်းလူးေမတၱာ ရြတ္ဆုိျခင္းတြင္ ဆီးရီးယားတြင္႐ွိေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပုိ႔သျခင္း ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာကူညီမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

အာဒ္ဝင္တူးကာလသည္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ျခင္းကာလ ၊ ဒီအခ်ိန္မွာကြၽႏုပ္ကုိပိုင္​​ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က ဆီးရီးယားမွာ႐ွိေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားၿငိမ္းခ်မ္းစြာ​ေနခုိင္ႏုိင္​ေရးုကို​ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ရဟန္းမင္ႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ မွေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအလင္းေရာင္သည္ စစ္ပြဲမ်ား၏ ေမွာင္မုိက္မူမ်ားကုိျဖဳိခြင္းႏုိင္ပါေစ၊ သနားၾကင္နာျခင္း၊ ခြင့္လြတ္ျခင္း၊ ျပန္လည္သင္ျ့မတ္မူတုိ႔ ဆီရီးယား ႏွင့္ အေ႐ွ႕အလယ္ပုိင္မွာ ဒုကၡခံေနရေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးျခင္း ၊ အကူအညီမ်ားေပးျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ၾကေစလုိေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းအလင္းေရာင္သည္ ကမာၻတဝွမ္း႐ွိဒုကၡခံစားေနရေသာ ညီကုိေမာင္ႏွမမ်ားထံေရာက္႐ွိခံစားၾကရပါေစ၊ ဆုေတာင္ျခင္းအားျဖင့္ ဒုကၡခံစားေနရေသာသူမ်ားႏွင္အတူ႐ွိေၾကာင္းျပသၾကပါ၊ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္လုိစိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚၾကပါေစ။

စစ္ပြဲဖန္တီးသူမ်ား၊ တစ္​ဦးႏွင့္တစ္​ ဦးသတ္ျဖတ္ရန္ လက္ႏွက္တီထြင္ၾကသူမ်ားကုိ ဘုရားသခင္ခြင့္လြတ္ေပးၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ႏွလုံးသားမ်ားေျပာင္းလဲပါေစ ဟု ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ မွဆုေတာင္းခဲ့ပါသည္။

တစ္​ကမာၻလုံၿငိမ္းခ်မ္းမႈရ႐ွိေရး၊ စိတ္ေကာင္းႏွလုံးေကာင္း႐ွိသူတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မူတြင္ အတူတကြပါဝင္ၾကဖုိ႔ လုိအပ္သူမ်ားကို ကူညီေရးအသင္းေတာ္အဖြဲ႔အစည္းမွလည္း တုိက္တြန္းထားပါသည္။

အန္ေဂ်လူးေမတၱာ အဆုံးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ေမတၱာကုိ အတူတကြရြတ္ဆုိခဲ့ၾကပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-12/pope-francis-angelus-1-december-2018-light-candle-peace-syria.html

#pope, #angelus, #sunday, #peterkm,
Photo credit to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

5 + 6 =

Please wait while the page is loading