ကမာၻ႔ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာမွ ု​ကုိ ကာကြယ္ရန္လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ျပင္းျပေသာစိတ္ဆႏၵမ်ား လုိအပ္

သဘာဝ စြမ္းအား
ကမာၻ႔ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာမွ ု​ကုိ ကာကြယ္ရန္လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ျပင္းျပေသာစိတ္ဆႏၵမ်ား လုိအပ္
ဒီဇင္ဘ​ာ ၅၊ ၂၀၁၈
 
 
ပုိလန္ႏုိင္ငံ Katowice တြင္ ဒီဇင္ဘ​ာ ၂ ရက္မွ ၁၄ ရက္ထိျပဳလုပ္ေနေသာ Cop24 အစည္းအေဝး တြင္ လူသားအားလုံးရဲ႕ေနအိမ္ ကမာၻႀကီးကုိ အတူတကြတည္ေဆာက္ၾကဖုိ႔ႏွင့္ဘ​ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္စပ္လွ်င္းၿပီး ဒီဇင္ဘ​ာ ၅၊ ၂၀၁၈ ဗုဒၶဟူးေန႔က အစီရင္ခံစာ အသစ္တစ္​ခု ထြက္႐ွိခဲ့ပါသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္းမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ စံခ်ိန္ခ်ဳိးခဲ့ေသာ ေရးလြမ္းမုိးမႈ၊ မုိးရြာသြန္းမႈ၊ မီးေလာင္မႈ၊ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာမႈမ်ား ႏွင့္ IPCC သိပၸံဌာနမွထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ ကမာၻႀကီးေျပာင္းလဲလာမႈကုိ အထူးဂ႐ုစုိက္ရေတာ့မည့္အေျခအေနတြင္ ေရာက္႐ွိေၾကာင္း ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မ​ႈ​ေလ်ာ့ခ်ေရး တရား႐ုံးေ႐ွ႕ေန Neil Thoms မွေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေလာင္စာဆီအသုံးျပဳလည္​ပတ္ေသာ စက္႐ုံမ်ားအစား သဘာဝ စြမ္းအားကုိ အစားထုိးအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ လူတုိ႔၏ စိတ္ေနစိတ္ထား မ်ားလည္း ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သဘာဝ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ကုိ စက္႐ုံမ်ား အတြက္အသုံျပဳျခင္းသည္ သိပၸံ႐ႈ​ေထာင့္၊ ကုိယ္က်င့္တရား႐ႈ​ေထာင့္၊ စီပြားေရး႐ႈ​ေထာင့္ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္႐ႈ​ေထာင့္တုိ႔မွ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရာျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ဆင္ရဲခ်မ္းသာ မည္သည့္ႏုိင္ငံအတြက္မဆုိသင့္ေလွ်ာ္ေသာနည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

အတိတ္က အဖုိးအဖြားတုိ႔သည္ ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲကုိ အဓိကထားဂ႐ုစုိက္ခဲ့ၾကသလုိ ရာသီဥတုေျပာင္းလည္းလာမႈ၊ ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားသည္ ယေနေခတ္လူသားမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ဆက္လက္ထိန္း​သိမ္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခ်မ္းသာေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ လူသားကမာၻေကာင္းက်ိဳးအတြက္ လုိအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့အကူအညီမ်ား ျပဳလုပ္ေပးၾကဖုိ႔ကုိလည္း အၾကံဉာဏ္ ေပးခဲ့ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2018-12/cafod-action-and-ambition-needed-on-climate-change.html

#climate, #commonhome, #cop24, #peterkm,
Photo credits to Vatican News
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

1 + 0 =

Please wait while the page is loading