ဖာသာရ် ဘော်စကို ဘိုဘို ဝါတွင်းကာလ စတုတ္ထ အပတ် ဩဝါဒ မတ်လ ၂၅၊ ၂၀၂၀

Fr. Bosco Bo Bo

ဖာသာရ် ဘော်စကို ဘိုဘို ဝါတွင်းကာလ စတုတ္ထ အပတ် ဩဝါဒ မတ်လ ၂၅၊ ၂၀၂၀

Add new comment

1 + 0 =

Please wait while the page is loading

ဖာသာရ် ဘော်စကို ဘိုဘို ဝါတွင်းကာလ စတုတ္ထ အပတ် ဩဝါဒ မတ်လ ၂၅၊ ၂၀၂၀ | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.