ကိုးကြယ္မႈ ဘာသာတရားမ်ားမွ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားေတြ႕ဆံုျခင္း

ကိုးကြယ္မႈ ဘာသာတရားမ်ားမွ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား

                                       ကိုးကြယ္မႈ ဘာသာတရားမ်ားမွ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားေတြ႕ဆံုျခင္း

ကိုးကြယ္မႈဘာသာတရားမ်ားမွ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားေတြ႔ဆံုျခင္း အခမ္းအနားကို မႏၱေလး
ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ(၈၁-၂၅)လမ္းေထာင့္ရွိ ဆရာေတာ္ႀကိီးေက်ာင္းတုိက္တြင္
 ျမန္မာႏိုင္ငံ လံုးဆုိင္ရာကက္သလစ္သာသနာကိုးကြယ္မႈဘာသာတရားမ်ား အခ်င္းခ်င္း
ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းေကာ္မတီမွဦးစီးကာ(23-24 -July,2018) ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
23 ရက္ေန႔ က မႏၱေလးသာသနာအတြင္းရွိ ဂိုဏ္းေပါင္းစံုမွသူေတာ္စင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ
ပုသိမ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ဆိန္းဟွီ ၊ ရန္ကုန္သာသနာမွ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေစာေယာဟန္၊
မႏၱေလးသာသနာမွ ဆရာေတ္ာႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္း၊ ဆရာေတ္ာႀကီး ေပါလ္ဇိန္ထုနး္ဂေရာင္(ၿငိမ္း) ႏွင့္
သာသနာအသီးသီးမွ Inter Religious Program မွသက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ၊
သီလရွင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားပါ၀င္တက္ေရာက္ကာ Inter Religious Program မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အရာမ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

Add new comment

3 + 0 =

Please wait while the page is loading

ကိုးကြယ္မႈ ဘာသာတရားမ်ားမွ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားေတြ႕ဆံုျခင္း | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.