'' အသင္းေတာ္ဖခင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္အသက္တာ ''

24 November,2018 ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ ၊စိန္ဂ်ိဳးဇက္ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္၌ ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ

'' အသင္းေတာ္ဖခင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္အသက္တာ '' ေခါင္းစဥ္ျဖင့္

Rev.Fr.John Hlwan Moe Naing ၏ သုတပိုင္းဆိုင္ရာ ေဝမွ်ခ်က္။

Add new comment

5 + 3 =

Please wait while the page is loading