“ေဆးေၾကာျခင္း ခံၿပီးတဲ့လူတိုင္းဟာ သာသနာျပဳေတြ ျဖစ္တယ္”

Sr.Pansy

“ေဆးေၾကာျခင္းခံၿပီးတဲ့ လူတိုင္းဟာ သာသနာျပဳေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အမ်ားပိုင္းက မသိၾကဘူး။ လူတုိင္းထင္တာက သာသနာျပဳတယ္ဆိုတာ ဘုန္းႀကီး သီလရွင္ေတြမွ ဓမၼ ဆရာ၊ဆရာမေတြမွသာသနာျပဳလုပ္ငန္းေတြလုပ္ရတယ္လို႔ထင္ၾကတယ္။သာသနာျပဳ ရင္လည္း ႏုိင္ငံျခားသြားတဲ့သူမွ သာသနာျပဳတယ္လုိ႔ ထင္ၾကတယ္။တကယ္ေတာ့ အဲ့ဒါက မဟုတ္ပါဘူး။ေဆးေၾကာျခင္း ခံၿပီးတဲ့လူတိုင္းဟာ သာသနာျပဳေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာငး္၊ ကေလးကေန လူၾကီးထိ အေယာက္တုိင္းမွာ ဘုရားသခင္ေပးထားတဲ့ သာသနာျပဳအရည္အခ်င္းေတြရွိတယ္ အဲ့ဒီေက်းဇူးေတာ္ေတြ ထုတ္သံုးဖို႔အတြက္” “ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္သာသနာျပဳအေစခံသီလရွင္မ်ားအသင္းဂိုဏ္း” ကေန လုိက္လံ ခြန္အားေပးတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ိဳးေတြကို လုပ္ေဆာင္ျခငး္ျဖင့္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္ ” ဟု
ေျပာျပခဲ့ေသာ Sr.Pansy ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းကို တင္ဆက္ေပးလုိက္ပါတယ္။

Interviewer - Pinky

Add new comment

1 + 2 =

Please wait while the page is loading