ေပၚတူဂီ ဘုရားေက်ာင္း သမုိ္င္းအက်ဥ္း

ႏွစ္ေပါငး္ (၂၆၉) ႏွစ္ၾကာ ပိတ္ထားခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးအၾကိမ္

ေျမသန္႔မစာၦးတရားပူေဇာ္ခြင့္ရခဲ့ေသာ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ရွိ

ေပၚတူဂီ ဘုရားေက်ာင္း သမုိ္င္းအက်ဥ္းအား ရန္ကုန္သာသနာမွ

ကိုလားဇယ္၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေ၀မွ်ခ်က္ ။

watch video

Add new comment

1 + 3 =

Please wait while the page is loading