ေညာင္ေလးပင္ ဆုေတာင္းျပည့္ လုဒ္မယ္ေတာ္သခင္မပြဲေတာ္ က်င္းပျခင္း

(၁၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ေညာင္ေလးပင္ ဆုေတာင္းျပည့္ လုဒ္မယ္ေတာ္သခင္မပြဲေတာ္ က်င္းပျခင္း
(117 ) ႀကိမ္ေျမာက္ ေညာင္ေလးပင္ လုဒ္မယ္ေတာ္သခင္မပြဲေတာ္ကို (၁.၂.၂၀၁၉) ရက္ေန႔ ညေန (၄း၀၀) နာရီက ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ လက္ေထာက္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေစာေယာန္ဟန္ ႏွင့္အတူ ေညာင္ေလးပင္ ဆုေတာင္းျပည့္ လုုဒ္မယ္ေတာ္သခင္မ ဘုရားေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr.Jude တို႔မွ မယ္ေတာ္အလံေတာ္အားေကာင္းခ်ီးေပးကာ လႊင့္တင္ခဲ့ပါသည္။
အလံတင္အခမ္းအနားအၿပီး၌ ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ လက္ေထာက္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေစာေယာဟန္မွ ဦးေဆာင္ကာ လုဒ္မယ္ေတာ္ ႏိုဗီနား အဖြင့္မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို ပူေဇာ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။
မစာၦးတရားအၿပီး၌ဆင္းတုေတာ္မ်ားျဖင့္စီတန္းလွည့္လည္ၿပီးကို္္္ယ္ေတာ္ျတ္ဖူးေျမွာ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက ပါသည္။
ယခုႏွစ္ လုဒ္မယ္ေတာ္ သခင္မ ပြဲေတာ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီိလ (၂ -၇) ရက္ေန႔ထိ နံနက္(၆း၀၀)တစ္ႀကိမ္၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီ တစ္ႀကိမ္၊ ညေန (၄း၀၀)နာရီ တစ္ႀကိမ္ ၊ေန႔စဥ္ မစာၦးတရား သံုးတရားပူေဇာ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ နံနက္ (၆း၀၀)၊ နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီတို႔တြင္ မစာၦးတရား က်င္းပပူေဇာ္ျခင္း၊ ေန႔လည္ (၁၂း၀၀)နာရီတြင္ စုေပါင္းစိပ္ပုတီးစိပ္ျခင္း ၊ ေန႔လည္ (၂း၀၀)နာရီတြင္ ေယဇူး ကားတုိင္လွည့္ျခင္း ၊ ညေန (၄း၀၀)နာရီတြင္ မစာၦးတရားပူေဇာ္ျခင္း ၊ ညေန(၅း၃၀)တြင္ ၿမိဳ႕အတြင္း ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ျဖင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း၊ ည(၉း၀၀)နာရီတြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖူးျခင္း၊ ည(၁၁း၃၀)တြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေပးျခင္း တို႔ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၉)ရက္ေန႔တြင္ နံနက္ (၅း၀၀)နာရီမွ စတင္ကာ တစ္နာရီျခားတစ္ခါ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားအလုိက္ မစာၦးတရား (၆) တရားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီတြင္ က်န္းမာျခင္းမစာၦးတရားကိုပူေဇာ္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။
ည(၁၀း၃၀)တြင္ (၁၁၇)ႀကိမ္္ေျမာက္ လုဒ္မယ္ေတာ္သခင္မ ေက်းဇူးတင္ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ ႏွင့္ အလံခ်ျခင္း အခမ္းအနား မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို ကာဒီနာခ်ားလ္စ္ဘိုမွ ဦးေဆာင္ကာ ပူေဇာ္က်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါသည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ နံနက္(၄း၀၀)နာရီမွ စတင္ကာ နံနက္(၈း၀၀)နာရီထိ တစ္နာရီျခားတစ္ခါ တို္င္းရင္းသား ဘာသာ စကားမ်ားျဖင့္ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကုိ ပူေဇာ္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါသည္။
ေညာင္ေလးပင္ ဆုေတာင္းျပည့္ လုဒ္မယ္ေတာ္သခင္မ ပြဲေတာ္ကို က်င္းပလာခဲ့သည္မွာ ယခုအႀကိမ္ ဆိုလွ်င္ (၁၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။

News- Pinky
Photo- San May Nwe, Pinky

Add new comment

1 + 17 =

Please wait while the page is loading