"အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အေစခံ ႀကိဳးပမ္းျခင္းဟာ၊ တစ္ဉီးတစ္ေယာက္ ျပဳလုပ္နိုင္သည့္ ျမင့္ျမတ္လွသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္"

"အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အေစခံ ႀကိဳးပမ္းျခင္းဟာ၊ တစ္ဉီးတစ္ေယာက္ ျပဳလုပ္နိုင္သည့္ ျမင့္ျမတ္လွသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္"

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္ဟာ ၄င္းရဲ့ ထိုင္းနိုင္ငံ ပထမေန႔ ခရီးစဥ္ ကို အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သံတမန္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ "အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အေစခံ ႀကိဳးပမ္းျခင္းဟာ၊ တစ္ဉီးတစ္ေယာက္ ျပဳလုပ္နိုင္သည့္ ျမင့္ျမတ္လွသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္" ဟု ႁမြက္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ထိုင္းနိုင္ငံသို့ အရွင္သူျမတ္ဟာ ဗုဒၶဟူးေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းမွာ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ခရီးစဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကိုေတာ့ ၾကာသပေတးေန႔မွာ စတင္ခဲ့တာပါ။ ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္ပိုင္း အစိုးရအိမ္ျဖဴေတာ္မွာ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သံတမန္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားတို့နဲ႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္း၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ အရွင္သူျမတ္က ထိုင္းနိုင္ငံ သည္ ယဥ္ေက်းမွုႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူ၊ လူမ်ိဳးႏြယ္စု မ်ားစြာအၾကား၊ သဟဇာတျဖစ္စြာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ တည္ရွိလာခဲ့ ျခင္းျဖင့္ ထင္ရွားသည့္ တိုင္းနိုင္ငံ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရိုေသေလးစား မွုႏွင့္ ညီညြတ္စြာ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ျခင္းမ်ားသည္ မတူကြဲျပားမွုမ်ားၾကားက၊ လမ္းစ ဖြင့္ေပးျခင္းျဖစ္ကာ ဤအခ်က္အလက္မ်ားသည္ပင္လ်င္ ေနာင္လာေနာင္သား ကၽြန္ုပ္တို့၏ သားစဥ္ေျမးဆက္မ်ား အတြက္ ကၽြန္ုပ္တို့ ထားေပးခဲ့ျခင္ၾက သည့္အေမြအႏွစ္၊ ေကာင္းေသာ ႏွိုးေဆာ္ခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္​သည္ဟု ႁမြက္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို့အျပင္၊ အရွင္သူျမတ္က ၄င္းအေနျဖင့္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္၏ ဉီးေသၽွာင္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ အတြက္ တင္ႀကိဳ ၀မ္းသာပီတိ ျဖစ္မိေၾကာင္းႏွင့္ ဤသည္မွာ၊ ဘာသာတရားအခ်င္းခ်င္းႏွီေႏွာဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ အေရးႀကီးသည့္ မိတ္သဟာယ ဖြဲ႕ျခင္းကို တိုးျမႇင့္ေစမည့္ အမွတ္သေကၤတ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္းနိုင္ငံဟူသည့္ အဓိပၸာယ္မွာ လြတ္လပ္ေသာ နယ္ေျမျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဉီးႏွင့္တစ္ဉီး၊ တာ၀န္ယူတတ္သည့္ အသိစိတ္ႏွင့္ ခံစားခ်က္တို့ရွိမွသာလ်င္၊ မတူညီမၽွမွုေတြကို ဖယ္ရွားပစ္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ၾက ရသည့္ အခ်က္သည္ ယေန႔ေခတ္ရာစုႏွစ္ လူအမ်ား ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည့္ အခက္အခဲ ျပႆနာ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ႁမြက္ၾကားကာ၊ ခိုလွုံရာရွာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ႀကိဳဆိုေနရာေပးခဲ့သည့္ ထိုင္းနိုင္ငံ အေပၚ အရွင္သူျမတ္က အသိအမွတ္ျပဳ ခဲ့ပါသည္။ နာၾကင္မွုေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မွုမ်ိဳးစုံ၊ ဒုကၡ အခက္အခဲမ်ိဳးစုံႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ေနၾကရ သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား အေၾကာင္းကိုလည္းဖြင့္ဟေျပာဆိုကာ ၊ ဤမေကာင္းမွုမ်ားအား ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္၊ ဖယ္ရွားသုတ္သင္မွုမ်ား အတြက္ ထိုင္းအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္း အေပၚ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းကိုလည္း အရွင္သူျမတ္က ႁမြက္ၾကားခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း၊ တရားမၽွတျခင္း၊ ညီရင္းအကိုပမာ သဟဇာတ ျဖစ္စြာ ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္မွုမ်ား တိုးပြားလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမွုမ်ား၊ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္ မွုမ်ားအေပၚ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ သံတမန္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားတို့အား အသိအမွတ္ျပဳကာ၊ "အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အေစခံ ႀကိဳးပမ္းျခင္းဟာ၊ တစ္ဉီးတစ္ေယာက္ ျပဳလုပ္နိုင္သည့္ ျမင့္ျမတ္လွသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္" ဟု ႁမြက္ၾကားရင္း၊ အရွင္သူျမတ္ ပုပ္ဖရန္စစ္က ၄င္း၏ မိန္႔ႁမြက္ခ်က္မ်ားကို အဆုံးသတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗာတီကန္သတင္းမွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Add new comment

13 + 0 =

Please wait while the page is loading