ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ုဳပ္သာသနာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ၿပခရစၥမတ္ ပြဲေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပခရစၥမတ္က်င္းေရးအတြက္ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ျပခရစၥမတ္ ပြဲေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးဂၽြန္ေအာင္ေဇာ္ဦးႏွင့္အင္တာဗ်ဴး။

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပခရစၥမတ္က်င္းေရးအတြက္ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ျပခရစၥမတ္ ပြဲေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးဂၽြန္ေအာင္ေဇာ္ဦးႏွင့္အင္တာဗ်ဴး။

Add new comment

7 + 2 =

Please wait while the page is loading

ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ုဳပ္သာသနာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ၿပခရစၥမတ္ ပြဲေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.