မိဘႏွစ္ပါးမွာ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ားမဟုတ္သည့္တို္င္ သားရတနာမွာ ကက္သလစ္ရဟန္းတစ္ပါးအျဖစ္ ထာ၀ရ ရဟန္းသိကၡာကိုခံယူျခင္းသတင္း

မိဘႏွစ္ပါးမွာ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ားမဟုတ္သည့္တို္င္ သားရတနာမွာ ကက္သလစ္ရဟန္းတစ္ပါးအျဖစ္ ထာ၀ရ ရဟန္းသိကၡာကိုခံယူျခင္းသတင္း

မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္းလက္ေတာ္မွ ဦးပဥၥင္းႀကီး ေယာဟန္ေလာကီးသည္ ( ၃၀ ေမ ၂၀၁၈)ရက္ေန႔က မင္းတပ္ၿမိဳ႕ ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္ စီရင္စု ဘုရားေက်ာင္းတြင္ စိန္ထေရဇားလမ္းစဥ္သြယ္သာသနာျပဳအသင္းဂိုဏ္း၀င္အျဖစ္ ထာ၀ရ ရဟန္းသိကၡာကို ခံယူခဲ့ပါသည္။

ရဟန္းသိကၡာအခမ္းအနားတြင္ ကေလးဂိုဏ္းအုပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး ဖဲလစ္ လွန္ခိန္းထန္ ၊ ေတာင္ႀကီးသာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး မာတီးယားဦးေရႊ၊နွင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ ဂိုဏ္းအသီးသီးမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား သီလရွင္မ်ား၊ကိုရင္မ်ား၊ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

သိကၡာတင္ပြဲတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးနီေကာလာစ္းမန္ထန္းမွ ျမြတ္ၾကားရာတြင္ သိကၡာခံယူမည့္ ဦးပဥၥင္းႀကီးရဲ႕ မိဘႏွစ္ပါးမွာ ယံုၾကည္သူမ်ားမဟုတ္သည့္တုိင္ သားသမီး (၇)ဦးရွိသည့္အထဲမွ ပဥၥမေျမာက္သားရတနာကို ဘုရားသခင္အားဆက္ကပ္ေပးသည့္အတြက္ အလြန္အင္မတန္ၾကည္ႏူးစရာေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီးမွ ေခၚေတာ္မူျခင္းကို အဆံုးတုိ္င္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ေအာင္ ဝုိင္းဝန္းဆုေတာင္းေပးၾကဖို႔လုိအပ္ေၾကာင္း၊ မိဘတိုင္း မိမိသားသမီမ်ား ေခၚေတာ္မူျခင္း ခံရဖို႔ အထူးဆုေတာင္းေပးၾကဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လူတို္င္းလူတုိင္းလဲ ရဟႏာၱျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ၊ဘုရားသခင္ဟာ ေမတၱာေစတနာႀကီးမားေၾကာင္း၊မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ အားရစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ အသင္းေတာ္ႀကီးထဲမွာ မိသားစုထဲကေန ဘုရားသခင္ရဲ႕ ကိုယ္စား ၊ကိုယ္ပြား ေမြးထုတ္ႏိုင္ျခင္းဟာ  ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မ်ားကို ျမြတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေယာဟန္ေလာကီးမွလည္း ေက်းဇူးတင္ရင္တြင္းစကားေျပာၾကားရာတြင္ “ပထမဦးစြာ အဖဘုရားသခင္၊အမိမယ္ေတာ္၊ရဟႏာၱေယာဟန္ႏွင့္ ရဟႏာၱမေလးစိန္ထေရဇားတုိ႔ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ကိုယ္တုိင္မွာ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္မ်ားမဟုုတ္သည့္တို္င္ ကက္သ လစ္ ရဟန္းတစ္ပါး ျပဳလုပ္ရန္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၾကသည့္ မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားအားလည္းအထူပင္ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ ႏွင့္ ရဟန္းတစ္ပါးျဖစ္လာရန္ အဖက္ဖက္မွ ၀ိုင္း၀န္းကူညီပ့ံပိုးေပးသူမ်ားႏွင့္ဆုေတာင္းေပးၾကသူမ်ားအားလံုးႏွင့္ ရဟန္းသိကၡာကို တင္ေပးခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္စီရင္စုမွ ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္္ ေန႔မအားညမနားႀကိဳးစားကာ လုပ္အားေပးခဲ့ၾကေသာ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္တကြ ဘာသာတူမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးႏွင့္ေက်းဇူးရွင္မ်ားအားလံုးအားေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါ

သည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေယာဟန္ေလာကီး ကို အဖ ဦးေဂဟာ  အမိ ေဒၚထန္းေရာင္တုိ႔ မွ  ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း မင္းတပ္ၿမိဳ႕ တုိက္နယ္ အမွတ္(၂) ေယာေခ်ာင္းတုိက္နယ္ ဟုန္းသာ ရြာတြင္ ေမြးဖြားခ့ဲပါသည္။ေမြးခ်င္းညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမ (၇) ခုႏွစ္ဦးရွိသည့္အနက္ ပဥၥမေျမာက္ သားရတနာျဖစ္ပါသည္။(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ မတ္လ(၁၉)ရက္ေန႔က ေတာင္ႀကီး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာစီးလီယို အားသိုက္လက္ေတာ္မွ ဦးပဥၥင္းႀကီး သိကၡာကို ခံယူခဲ့ပါၿပီး (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔က မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္းလက္ေတာ္မွ ထာ၀ရ ရဟန္းသိကၡာကို ခံယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Pinky ( Mdy-OSC)

 

Please wait while the page is loading