မားဂ်စ္(စ္) လူငယ္သင္တန္းျပဳလုပ္ျခင္းသတင္း (Magis Myanmar 2019)

Magis Myanmar 2019

ေယဇူးအသင္း​မွ ႀကီးမႈးက်င္းပ ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္

ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ Magis Myanmar လူငယ္သင္တန္းအား

ဧၿပီလ (၁၁-၁၈)ရက္ေန႔ထိ က်င္းပခဲ့ျခင္းသတင္း။ မားဂ်စ္(စ္) လူငယ္သင္တန္းျပဳလုပ္ရျခင္းအဓိက

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ (Spirituality ) ဝိညာဥ္ေရး အားမာန္ျဖင့္ ( Companionship) မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ား

ႏွင့္အတူ လူအမ်ားအတြက္ (Service) အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။အဓိကအားျဖင့္ အတူတကြဆုေတာင္းျခင္း၊

ကမၼ႒ာန္းေထာက္႐ႈျခင္း ၊ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းေရးျခင္း၊အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို မွ်ေဝျခင္း ၊ ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္နည္းမ်ားႏွင့္

အီဂေနးရွပ္(စ္)၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္တုိ႔ကို ေလ့လာရန္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

#MAGISMYANMAR2019 #MAgisMyanmar #JesuitYouth

Add new comment

4 + 0 =

Please wait while the page is loading