ဘာသာဝင္မ်ားကိုခ်စ္ျခင္းေမတၲာျဖင့္သာၾကၫ့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ၾကပါ

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Michael CzernySJ, Msgr Antoine Camilleri, Paolo Rudelli ႏွင့္ Paolo Borgia တို႔ကိုဆရာေတာ္သိကၡာတင္ေျမႇာက္ေပးခဲ့

ဘာသာဝင္မ်ားကိုခ်စ္ျခင္းေမတၲာျဖင့္သာၾကၫ့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ၾကပါ
ေအာက္တိုဘာလ ၄၊ ၂၀၁၉

ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ ေန႔က ဗာတီကန္ ႏိုင္ငံ စိန့္ပီတာ ဘာစီလီကာ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Michael CzernySJ, Msgr Antoine Camilleri, Paolo Rudelli ႏွင့္ Paolo Borgia တို႔ကိုဆရာေတာ္သိကၡာတင္ေျမႇာက္ေပးခဲ့ပါသည္။
ယင္းဆရာေတာ္သိကၡာတင္ျခင္းအခမ္းနားတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္မွ ဆရာေတာ္သစ္မ်ားအား အသင္းေတာ္၏စဉ္ဆက္မျပတ္စီးဆင္းလာေသာတာဝန္ဝတၲရားမ်ားအေၾကာင္းကို ေဝမ်ွေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။

မပ်က္စီးႏိုင္ေသာအစဉ္အလာ
တပၫ့္ေတာ္ႀကီးတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးသည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ထံမွ သူတို႔ရရိွခဲ့ေသာ‌ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို လက္တင္ျခင္းမဂၤလာျဖင့္ အစဉ္အလာအရစဉ္ဆက္မျပတ္လက္ဆင့္ကမ္း‌ေပးဆပ္ခဲ့ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္တာဝန္ဝတၲရားမ်ားသည္ သာသနာေတာ္၏ရွင္သန္ေနေသာထံုးတမ္းအစဉ္အလာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ သခင္ခရစ္ေတာ္ေပးခဲ့သၫ့္ တာဝန္ဝတၲရားကို ယေန႔ကြၽႏ္ုပ္တို႔လက္ထက္တိုင္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္‌ေျကာင္းေဟာျကားခဲ႔ပါသည္။

ယံုၾကည္ျခင္းေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ဘာသာဝင္သားသမီးမ်ားကိုကယ္တင္ျခင္းႏႈတ္ကပတ္ေတာ္‌ေၾကညာျခင္းႏွင့္ သန႔္ရွင္းစင္ၾကယ္ေစျခင္း အမႈတို႔ကိုဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ သခင္ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘုရားရွင္၏သားသမီးမ်ားကို ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ လမ္းျပေခၚေဆာင္ေနေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးတို႔၏ တတ္သိနားလည္မႈနဲ႔ ဉာဏ္ပညာေတာ္တို႔သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ထိန္းေက်ာင္းမႈျဖင့္ ေရ႔ွဆက္ေလ်ွာက္လွမ္းေနသည္ကိုသတိရိွျကဖို႔၊

အုပ္စိုးျခင္းထက္၊ အေစ့ခံျခင္းသည္ ဆရာေတာ္မ်ားအတြက္ သာ၍ႀကီးမားေသာတာဝန္ဝတၲရားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္သင္တို႔ကို ဂုဏ္သိကၡာတြက္မဟုတ္အ‌ေဆာင္းအေရာင္မ်ားအတြက္မဟုတ္ အေစခံျခင္းအတြက္သာေခၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သိကၡာခံယူခဲ့သည္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမွသတိေပးခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီးပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမွ ဆရာေတာ္အသစ္မ်ားအား ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေဝမ်ျွခင္းအမႈကို အခြင့္အေရးရသည္ျဖစ္ေစမရသည္ျဖစ္ေစ ေဝမ်ွၾကဖို႔ ဘာသာဝင္သိုးစုမ်ားကို စိတ္သေဘာထားျပၫ့္ဝစြာျဖင့္တိုက္တြန္းျခင္း၊ ဆံုးမျခင္းသတိေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကဖို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမွသတိေပးခဲ့ပါသည္။

သိုးထိန္းေကာင္းသည္သုိးတို႔ကို သိသကဲ့သို႔ သိုးတို႔သည္လည္းသိုးထိန္းကိုသိၾက၏ သိုးထိန္းေကာင္းသည္သူ၏သိုးတုိ႔အတြက္ အသက္ေပးရန္ဝန္ေလးမႈမရိွသကဲ့ သင္တို႔သည္လည္း သစၥာရိွသူ၊ အုပ္ထိန္းေပးသူ၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးသူမ်ားျဖစ္ၾကဖို႔ ရဟန္းမင္းႀကီးမွၫႊန္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီးပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ဘုရားရွင္သည္သင္တို႔လက္သို႔အပ္နွံထားေသာ အကူအညီလိုအပ္သူမ်ား၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္သူမ်ား၊ ဆင္းရဲသားမ်ား၊ ကိုရင္ႀကီးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဘာသာဝင္သိုးစုမ်ားကို ခ်စ္ျခင္းေမတၲာျဖစ္ၾကၫ့္ရႈ႔ေစာင့္ေရွာက္ၾကဖို႔ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အသင္းေတာ္အားအသက္ဆက္ရွင္သန္ေနရန္‌ေက်းဇူးေတာ္ေပးေနေသာ သန႔္ရွင္းေသာဝိညာဉ္ေတာ္၏ေက်းဇူးေတာ္မ်ားျဖင့္ သာသနာေတာ္ကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ သင္တို႔အား သိုးထိန္းအျဖစ္၊ ေဟာၾကားသူအျဖစ္၊ သင္ၾကားေပးသူအျဖစ္ခန႔္အပ္ခဲ့ေသာ သခင္ခရစ္ေတာ္၏နာမေတာ္ျမတ္၌၊ အဖခမည္းေတာ္၏ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္ကိုထင္ရွားေစရန္ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာျပၫ့္ဝေသာႏွလံုးသားမ်ားျဖင့္ သင္တို႔၏ဘာသာဝင္သုိးစုမ်ားကို ၾကၫ့္ရႈ႔ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမွမွာၾကားခဲ့ပါသည္။
By Kyi Making
Credit to Vatican News
https://bit.ly/2MiGpt5

Add new comment

3 + 3 =

Please wait while the page is loading

ဘာသာဝင္မ်ားကိုခ်စ္ျခင္းေမတၲာျဖင့္သာၾကၫ့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ၾကပါ | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.