ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္ေပါင္းစံု ဆုေတာင္းျခင္းညီလာခံ

အဌမအႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ေပါင္းစံု ဆုေတာင္းျခငး္ညီလာခံ ကို

မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ေရႊႏွလံုးေတာ္ ကက္သီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္း၀င္းအတြင္းတြင္

ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၁-၂၂) ရက္ေန႔ထိ က်င္းပျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေနပါသည္။
ခက္ခဲမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေတြ႕ႀကံဳ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံႀကီးတြင္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အဓိက

ဦးစားေပးဆုေတာင္းေပးရန္ ျပင္ဆင္ထားသည္ဟု သိရွိရပါသည္။ “အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္လာမည့္

အနာဂတ္ သားေကာင္း ရတနာမ်ားျဖစ္သည့္ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးငယ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ

ဆုေတာင္းေရးရာ ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ဆုေတာင္းေပး ျခင္း အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ကာကြယ္ေစာင့္မျခင္း၊

လမး္ျပပို႔ေဆာင္ျခငး္၊ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း၊ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ အျဖာျဖာ ခံစားၾကဖို႔ရန္ ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သေပးရန္

စုရံုးေရာက္ရွိေနၾကျခင္းျဖစ္တယ္ ”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ အသင္းေတာ္ေပါင္းစံု ဆုေတာင္းေရးရာ ေကာ္မတီမွ

သိကၡာေတာ္ရ ဆရာဦးတိုးတုိးက ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
 News - Pinky

Add new comment

6 + 11 =

Please wait while the page is loading

ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္ေပါင္းစံု ဆုေတာင္းျခင္းညီလာခံ | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.