ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္ တကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္ေမဂ်ာ) တြင္ ကာဒီနယ္ခ်ာလ္းစ္ဘို ေဟာၾကားခ့ဲေသာ ျသဝါဒ

Pastoral Visit of Cardinal Charles Bo To Catholic Major Seminary

ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္ တကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္ေမဂ်ာ) တြင္
ကာဒီနယ္ခ်ာလ္းစ္ဘို ေဟာၾကားခ့ဲေသာ ျသဝါဒ
Pastoral Visit of Cardinal Charles Bo
To Catholic Major Seminary
Yangon, Myanmar
16.8.2018

Add new comment

9 + 8 =

Please wait while the page is loading