ၿဗိတိသွ်ႏုိင္ငံ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ေရြ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားအေရး ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ ၿဗိတိသွ်ႏုိင္ငံ အစုိးရအားတုိက္တြန္း

ေရြ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား
ၿဗိတိသွ်ႏုိင္ငံ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ေရြ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားအေရး ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ ၿဗိတိသွ်ႏုိင္ငံ အစုိးရအားတုိက္တြန္း
ဇန္နဝါရီ္ ၉၊ ၂၀၁၉
 

ေရြ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားအေရး ဥပေဒသစ္သည္ လမ္းၫႊန္မူမွားေနသလုိ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ဆုံး႐ံႈးေစေၾကာင္း ၿဗိတိသွ်ႏုိင္ငံ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ၿဗိတိသွ်ႏုိင္ငံ အစုိးရအားေထာက္ျပထားပါသည္။ ၿဗိတိသွ်ႏုိင္ငံ အစုိးရအား ၿဗိတိသွ်ႏုိင္ငံ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ လက္မွတ္ထုိး ေပးပုိ႔ေသာစာတြင္ သန္႔႐ွင္းေသာ အိမ္ေထာင္စု အီဂ်စ္ျပည္ကုိ ထြက္ေျပးခဲ့ရေသာ သမၼာက်မ္းစာပါ အခ်က္ကုိေထာက္ျပၿပီး ကမာၻတဝွမ္း ေရြ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား၏ ပုံရိပ္ကုိ ထင္ဟပ္​ေ​ဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

 
 
ေရာက္႐ွိလာေသာဒုကၡသည္မ်ားၾကဳံေတြ႔ေနရသည့္ မယုံၾကည္ခံရမူမ်ား၊ ဒုကၡသည္ ထိန္​းသိမ္းေရးစခန္းမ်ား၏ အေျခအေနမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးခုိလုံခြင့္ေတာင္းသူမ်ားအတြက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္​း မ႐ွိျခင္းမ်ား၊ ဒုကၡသည္မိသားစုမ်ားကုိ တကြဲတျပားျဖစ္ေစျခင္းမ်ားကုိ လူ႔အဆင့္အတန္းႏွင့္ေလွ်ာ္ညီစြာ လုပ္ေဆာင္ ေစရန္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ေဝဖန္ေထာက္ျပထားပါသည္။
 

ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွလည္း လူမူမညီမွ်မူမ်ား၊ ဆင္းရဲဒုကၡအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာၾကေသာေရြ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္ မိသားစုမ်ား၊ ႏွင့္ ယင္းဒုကၡသည္မ်ားကုိ ကူညီေပးေနေသာႏုိင္ငံမ်ားကုိ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳၿပီး အတူတကြလုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-01/uk-faith-leaders-ask-change-in-immigration-approach.html

#refugees, #UK, #europe, #peterkm,
Photo credit to vaticannews
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

16 + 3 =

Please wait while the page is loading