အ‌ေစခံ‌ေသာစိတ္ထားျဖင့္သာ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ျခင္းအသက္တာကိုျပသၾကပါ

အပတ္စဥ္ေတြ႕ဆုံေနၾက တနဂၤေႏြေန႔ ေန႔တုိင္း လူထုေတြ႕ဆုံျခင္းႏွင့္ အန္ေဂ်လူးေမတၱာရြတ္ဆုိျခင္း

အ‌ေစခံ‌ေသာစိတ္ထားျဖင့္သာ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ျခင္းအသက္တာကိုျပသၾကပါ
ေအာက္တိုဘာ ၆၊ ၂၀၁၉

အပတ္စဥ္ေတြ႕ဆုံေနၾက တနဂၤေႏြေန႔ ေန႔တုိင္း လူထုေတြ႕ဆုံျခင္းႏွင့္ အန္ေဂ်လူးေမတၱာရြတ္ဆုိျခင္း တြင္ တနဂၤေႏြေန က်မ္းစာကိုေျခခံၿပီး မုန္ၫွင္းေစ့အရြယ္ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ အၿမဲတမ္းအသင့္ရိွေနေသာအေစခံတို႔အေၾကာင္းကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္မွေဝ မ်ွခဲ့ပါသည္။

သင္တို႔၌ မုန္ညင္းေစ့မ်ွေလာက္ယံုၾကည္ျခင္းရိွပါ ဤပိုးစာပင္အား အျမစ္ပါႏႈတ္၍ပင္လယ္ထဲ၌ေပါက္ေနေလာ့ဟု ဆိုလ်ွင္၄င္းသည္ သင္တို႔၏စကားကိုနာခံလိမ့္မည္။ ဒီက်မ္းပိုဒ္ရဲ့ ဆိုလိုရင္းက ဘုရားသခင္အေပၚယံုၾကည္ျခင္းရိွသူအတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာအရာမရိွ၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္မိမိတတ္စြမ္းမႈ၌မဟုတ္ အရာအားလံုးကိုတက္ႏိုင္ေသာ ဘုရားသခင္အေပၚ၌သာ ျပၫ့္ဝေသာယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေသးငယ္ေသာမုန္ညင္းေစ့ဆိုသည္မွာ ယံုၾကည္ျခင္းဆိုသၫ့္အရာသည္ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္ျခင္း ဂုဏ္ယူျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္၊ ေသးငယ္ေသာႏိွမ့္ခ်ျခင္းကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအရာသည္ဘုရားႏွင့္ေပါင္းစပ္ရန္ႀကီးမားေသာအရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိ၏တတ္စြမ္းမုွမွန္သမ်ွကိုျငင္းပယ္ၿပီး၊ ဘုရားရွင္အေပၚ၌သာ အျပၫ့္အဝအားကိုးယံုၾကည္ျခင္းကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

တို႔မွာယံုၾကည္ျခင္းရိွတယ္ဆိုတာဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ၊ သခင္ခရစ္ေတာ္ကကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို အေစခံျခင္းအမႈ၌သာတိုင္းတာၾကဖို႔၊ မထိုက္တန္ေသာအေစခံ၏ဥပမာအားျဖင့္သင္ၾကားေပးေနတယ္ ဆိုတာကိုသတိရပါ။

ခရီးကျပန္ေရာက္လာေသာသခင္မွ‌ေစခံအား သူ႔အတြက္စားေသာက္ရန္ျပင္ဆင္ေစခိုင္းျခင္းအမႈသည္ သခင္၏ၾကမ္းတမ္းေသာအျပဳအမူကိုေဖာ္ျပျခင္းမဟုတ္၊ အေစခံ၏အၿမဲတမ္းအသင့္ရိွေနမႈစိတ္ဓာတ္ကိုသာေဖာ္ျပေပးျခင္းျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္၏ယံုၾကည္ျခင္းသည္သူ႔အေပၚမွာခ်ိန္တိုင္း အသင့္ရိွေနရန္၊ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကိုလုပ္ေဆာင္‌ေပးရန္အသင့္ရိွေနျခင္းအမႈတို႔သည္ မိမိတို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းကိုအေစခံျခင္း၌ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာစိတ္ေနစိတ္ထားသည္ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္အေပၚ၌သာမဟုတ္၊ ကိုယ္ႏွင့္နီးစပ္သူညီကိုေမာင္ႏွမမ်ားကိုလည္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာအေစခံျခင္းအမႈ၌သက္‌ေသခံ‌ၾကရမည္၊ ယင္းကဲ့သို႔တစ္ပါးသူကိုအေစခံျခင္း၊ ကူညီေပးျခင္းအမႈတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကိုဂုဏ္ေဖာ္ဖို႔၊ အမ်ားသူငါတို႔၏အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ၊ ဘုရားသခင္အေပၚယံုၾကည္ျခင္းမွထြက္‌ေပၚလာေသာ သာသနာေတာ္၏အေစခံျခင္းအမႈကို ႏိွမ့္ခ်ေသာစိတ္ေနစိတ္ထားျဖင့္။ ျပသျပဳလုပ္ျခင္းသာျဖစ္ရမည္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္။ သာသနာလုပ္ငန္းသည္ ႏိွမ့္ခ်ေသာေစခံလုပ္ငန္းျဖစ္ေနေသာ‌ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္မွ အပတ္စဥ္ေတြ႕ဆုံေနၾက တနဂၤေႏြေန႔ ေန႔တုိင္း လူထုေတြ႕ဆုံျခင္းႏွင့္ အန္ေဂ်လူးေမတၱာရြတ္ဆုိျခင္း တြင္ ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။
By Kyi Making
Credit to Vatican News
https://bit.ly/329z9ql

Add new comment

4 + 2 =

Please wait while the page is loading

အ‌ေစခံ‌ေသာစိတ္ထားျဖင့္သာ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ျခင္းအသက္တာကိုျပသၾကပါ | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.