အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ျမဳိ႕သုံးျမဳိ႕တြင္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင္ ဗုဒၶဘာသာ ဝင္မ်ားပူးေပါင္း၍ ဆင္းရဲသား မ်ားႏွင့္ အိမ္ယာမဲ့မ်ားကုိ ကူညီ

ဆင္းရဲသား မ်ားႏွင့္ အိမ္ယာမဲ့မ်ားအား ကူညီျခင္း
အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ျမဳိ႕သုံးျမဳိ႕တြင္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင္ ဗုဒၶဘာသာ ဝင္မ်ားပူးေပါင္း၍ ဆင္းရဲသား မ်ားႏွင့္ အိမ္ယာမဲ့မ်ားကုိ ကူညီ
စက္တင္ဘာလ ၁၃၊ ၂၀၁၈

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2018-09/catholics-buddhists-usa-green-affordable-housing.html

#greenaffordablehousing, #america, #catholicchurch, #buddhists, #peterkm,
Photo credit to vatican news, getty images
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

စိမ္းလန္းစုိျပည္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ယာစီမံကိန္းကုိ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျမဳိ႕သုံးျမဳိ႕တြင္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင္ ဗုဒၶဘာသာ ဝင္မ်ားပူးေပါင္း၍ ဆင္းရဲသား မ်ားႏွင့္ အိမ္ယာမဲ့မ်ားအား ကူညီျခင္းလုပ္ငန္းကိုစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကပါသည္။ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ Jean Louis Tauran ၏ ေမ်ာ္လင့္ ခ်က္ႏွင့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲသားမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ အုိအိမ္မဲ့မ်ား ကုိ ကူညီရန္ စိမ္းလန္းစုိျပည္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ယာစီမံကိန္းကုိ Brooklyn, Chicago ႏွင့္ Los Angeles ျမဳိ႕သုံးျမဳိ႕တြင္ ကက္သလစ္သာသနာမွ ဦးစီးဦးေဆာင္မႈျပဳၿပီး ဗဒၶဘာသာ ဝင္မ်ားပါဝင္ပူေပါင္းကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္
DiMarzio မွေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ယင္း စိမ္းလန္းစုိျပည္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ယာစီမံကိန္းတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိထိမ္းသိမ္းျခင္းမ်ား၊ သဘာဝတရားႏွင့္ကုိက္ညီမႈမ်ား႐ွိေစရန္စီစဥ္ထားၿပီး၊ လွ်ပ္စစ္ဓတ္အားအတြက္လည္း ဆုိလာနည္းပညာသုံး၍ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ စီစဥ္ထားသည္။
အိမ္ယာအေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ တရားအားထုတ္ႏုိင္ရန္ ႏွင့္ ကမၼဌာန္းထုိင္ရန္ အခန္းမ်ားျပဳလုပ္ပံ့ပိုးေပးရန္ ယာထားၿပီး
ဤေနရာ၌ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား ၊ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ား၊ ဒုကိၡတမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြနည္းပါးသူမ်ား အတြက္ ဘဝလုံျခဳံမႈ၊ဘာသာတရားအေစာင့္အေ႐ွာက္၊ သဘာဝတရားႏွင့္ဆီေလ်ာ္စြာ ေနထုိင္ႏုိင္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း စည္မံကိန္းအေကာင္းအထည္ေဖာ္ေဆာင္သူ ဆရာေတာ္ DiMarzio မွေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဗာတီကန္သတင္းဌာနမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။

Add new comment

1 + 6 =

Please wait while the page is loading

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ျမဳိ႕သုံးျမဳိ႕တြင္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင္ ဗုဒၶဘာသာ ဝင္မ်ားပူးေပါင္း၍ ဆင္းရဲသား မ်ားႏွင့္ အိမ္ယာမဲ့မ်ားကုိ ကူညီ | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.