အီတလီ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေတာင္ဆူဒန္ အတြက္ ယူ႐ုိ တစ္သန္း လႉတန္း

ဒုကၡေရာက္ေနေသာ ေတာင္ဆူဒန္ ျပည္သူမ်ား

အီတလီ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေတာင္ဆူဒန္ အတြက္ ယူ႐ုိ တစ္သန္း လႉတန္း
ဇူလုိင္လ ၁၀၊ ၂၀၁၉

ေတာင္ဆူဒန္ ႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည္ မွာ ၈ ႏွစ္ၾကာခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔တုိင္ ႏုိင္ငံေရး လူမူ႔ွ​ေရး ျပသနာမ်ား ႏွင့္ ဆုိးဝါးစြာ ခံစားေနရေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ္ အေျခအေနမ်ားအေပၚ စာနာေထာက္ထားေသာအားျဖင့္ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ ေတာင္ဆူဒန္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အီတလီ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ယူ႐ုိ တစ္သန္း လႉတန္းခဲ့ပါသည္။

အီတလီ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏ ဘာသာတရားဝတ္ျပဳုဳျခင္း၊ သုိးထိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ က႐ုဏာေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳေသာ ရန္ပုံ​ေငြမ်ား မွ ေတာင္ဆူဒန္ ႏုိင္ငံျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံအတြင္း ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္၊ ပုံေသ ဝင္ေငြရ႐ွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ေပးအပ္ကူညီခဲ့ပါသည္။

လက္႐ွိ ေတာင္ဆူဒန္ ႏုိင္ငံအေျခအေနမွာ လူေပါင္း ၇ သန္း မွာ အစာေရစာ ျပတ္လပ္မႈၾကဳံေတြ႔ေနရျခင္း၊ အခ်ဳိ့ေဒသမ်ားမွာ လုံးဝ စားစရာမ႐ွိေသာ အေျခအေန ၾကဳံေတြ႕ေနၾကရျခင္း၊ ၁. ၉ သန္းေသာျပည္သူမ်ားမွာ ႏုိင္ငံအတြင္း စစ္ပြဲမ်ား ေၾကာင့့္ ေရႊ႕​ေျပာင္း သြားလာေနရေသာ အေျခအေနတြင္႐ွိၿပီး ၂.၃ သန္းေသာ ျပည္သူမ်ားမွာ နီးစပ္ရာ ႏုိင္ငံမ်ား သုိ႔ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ထြက္ေျပး တိမ္းေ႐ွာင္ေနၾကရေၾကာင္း၊ လက္​တေလာတြင္ အစုိးရတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ႏွင့္ ဆႏၵျပျပည္သူမ်ား အၾကား အၾကမ္း ဖက္ႏွိမ္နင္းမွူ႔မ်ား ႏုိင္ငံတဝွမ္း ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း အီတလီ က႐ုဏာေရးအဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္ေပးထားပါသည္။

၂၀၁၉ ဧၿပီလ အတြင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ႏွင့္ ေတာင္ဆူဒန္ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆုံျခင္းတြင္ စစ္ပြဲမ်ား အဆုံးသတ္ၾကဖုိ႔၊ ႏုိင္ငံေရး လူမ်ဳိးေရးကြဲျပားမွူ႔မ်ား ရပ္တန္႔ၾကၿပီး အတူတကြ ႏုိင္ငံကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာတည္ေဆာက္ၾကဖုိ႔ ေတာင္ဆုိခဲ့ပါသည္။

By Kyi Maung

Photo credit to Vatican News
#Italian, #bishop, #peterkm,

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-07/italian-bishops-conference-south-sudan-humanitarian-donation.html

Add new comment

17 + 1 =

Please wait while the page is loading

အီတလီ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေတာင္ဆူဒန္ အတြက္ ယူ႐ုိ တစ္သန္း လႉတန္း | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.