အက်ိဳးရွိတဲ့ မ်က္ရည္

အက်ိုးရွိတဲ့ မ်က္ရည္ (ဘ၀အတြက္လင္းေရာင္ျခည္)

#ဘ၀အတြက္လင္းေရာင္ျခည္က႑ေလးမွာေတာ့

ပုပ္ရဟနး္မင္းႀကီး ဖရန္စစ္ေဟာၾကားခဲ့ေသာ ၾသ၀ါဒထဲမွာ ''အက်ိုးရွိတဲ့ မ်က္ရည္" ဆိုတဲ့

ေခါင္းစဥ္ေလးန႔ဲတင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Script - Sr.Emily တင္ဆက္

- Sr.Lucia Thandar Aung

Edit - Pinky

Add new comment

7 + 5 =

Please wait while the page is loading