သင္တို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းကို အေတြးအျမင္သေဘာတရားစနစ္မ်ားျဖင့္ အစားမထိုးရ

ေအာက္တိုဘာလ ၈ ေန့က Casa Santa Marta တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္ ေဟာၾကားခဲ့ေသာတရား‌ေတာ္

သင္တို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းကို အေတြးအျမင္သေဘာတရားစနစ္မ်ားျဖင့္ အစားမထိုးရ
ေအာက္တိုဘာ ၈၊ ၂၀၁၉

ေအာက္တိုဘာလ ၈ ေန့က Casa Santa Marta တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္ ေဟာၾကားခဲ့ေသာတရား‌ေတာ္တြင္ ပေရာ္ဖက္ေယာနအေၾကာင္း၊ နီနီ‌ေ၀းၿမိဳ႔သားတို႔၏ေနာင္တရျခင္းအေၾကာင္း ႏွင့္ဘုရားသခင္၏ဂရုဏာေမတၲာေတာ္အေၾကာင္းတို႔ကို အေျခခံၿပီးေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဒီကေန့ ပထမက်မ္းစာမွာ ဘုရားသခင္ကေယာနကို နီနီ‌ေဝးၿမိဳ႔အား အျပစ္ဒဏ္ခတ္မၫ့္အေၾကာင္းေဟာၾကား‌ေစခဲ့တယ္၊ ေယာန၏ေဟာၾကားမႈေၾကာင့္ နီနီေဝးၿမိဳ႔သားတို႔ ေနာင္တရၿပီးေျပာင္းလဲလာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဘုရားသခင္မွသူတို႔အားအျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္းကို ရုပ္သိမ္းေပးခဲ့တယ္။

မနက္ျဖန္မွာၾကားနာရမၫ့္ ပေရာ္ဖက္ ေယာန၏က်မ္းစာအဆက္မွာ ေယာနဟာသူေျပာတဲ့အတိုင္းဘုရားသခင္ကမျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဘုရားသခင္အေပၚမွာစိတ္ဆိုးခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းကိုၾကားနာရမယ္။ ေယာန က ဘုရားသခင္မွ နီနီေဝးၿမိဳ႔သားတို႔အေပၚထားရိွသၫ့္ ႀကီးမားသၫ့္ကရုဏာတရားအေပၚမွာစိတ္ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ေယာနဟာ ဘုရားသခင္အတြက္ပေရာဖက္တပါး ျဖစ္ရျခင္းထက္ေသျခင္းကသာ၍ေကာင္းလိမ့္မယ္ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဘုရားသခင္က သူ႔ရဲ့မဟာဂရုဏာေပၚမွာအေျခခံၿပီး ေျပာင္းလဲေလ့ရိွေသာေၾကာင့္သူစိတ္ဆိုးခဲ့တယ္။

ဒါေၾကာင့္‌ေယာနဟာနီနီ‌ေဝးၿမိဳ႔အျပင္မွာတဲတစ္လံုးေဆာက္ၿပီးေနခဲ့တယ္ ၿပီးေတာ့ နီနီေဝးၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သားေတြဘာျဖစ္လာမလဲဆိုတာကိုသူေစာင့္ၾကၫ့္ေနခဲ့တယ္။

ဘုရားသခင္ကသူ႔ကိုသင္ခန္းစာေပးခ်င္တဲ့အတြက္ သူေနတဲ့ တဲ‌ေဘးမွာ အရိပ္ရအပင္တပင္ကိုေပါက္ေစခဲ့တယ္၊ သို႔ေသာ္လည္းမၾကာခင္မွာဘုရားသခင္ကအဲဒီသစ္ပင္ကို ေျခာက္ေသြ့ၿပီး ေသ‌ေစခဲ့တယ္။ ဒီတႀကိမ္မွာလည္းေယာနဟာဘုရားသခင္အေပၚမွာ သူစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့အပင္‌ေသသြားျခင္းအေပၚ လြန္စြာစိတ္ဆိုးခဲ့တယ္။

အဲဒီမွာဘုရားသခင္ကေယာနကို သင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမျပဳလုပ္ခဲ့သၫ့္ ဒီသစ္ပင္အေပၚမွာေတာင္ သင္အဲဒီေလာက္တြယ္တာျမတ္ႏိုး‌ေနခဲ့တယ္ဆုိလ်ွင္ က်ြႏု္ပ္ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာနီနီ‌ေ၀းၿမိဳ႔သားမ်ားအတြက္ က်ြႏု္ပ္မနွ‌ေျမာသင့္ဘူးလားဟု ဘုရားသခင္ကေယာနကိုသတိေပးခဲ့တယ္။

ဒီေနရာမွာ ေယာန၏ေခါင္းမာမႈနွင့္ ဘုရားသခင္၏ေခါင္းမာမႈႏွစ္ခုကိုေတြ့ရတယ္။ ေယာန၏ေခါင္းမာမႈက သူ႔ရဲ့ယံုၾကည္ျခင္းခံယူခ်က္အေပၚမွာ ေခါင္းမာခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္၊ ဘုရားသခင္၏ေခါင္းမာျခင္းကေတာ့ သူ႔ရဲ့မဟာကရုဏာသနားၾကင္နာမႈမွာ ေခါင္းမာခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္၊ ဘုရားသခင္ဟာက်ေနာ္တို႔ကိုလြယ္လြယ္နဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွမစြန႔္ပစ္ဘူး၊ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္တိုင္ေအာင္ေနာင္တရဖို႔အတြက္၊ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ႏွလံုးသားတံခါးေတြကိုေခါက္ၿပီး ႀကိဳးစားသတိေပးေနခဲ့တယ္၊ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္။ ဘုရားသခင္ဟာတို႔နဲ႔အၿမဲရိွေနတယ္၊

ေယာနဟာသူ႔ရဲ့ယံုၾကည္ျခင္းအေပၚမွာအေျခခံၿပီး သူယံုၾကည္တဲ့အတိုင္းျဖစ္ရမည္ဟုေခါင္းမာေသာသူျဖစ္တယ္၊ တခ်ိဳ႕ေသာခရစ္ယာန္တုိ့ရဲ့အသက္တာမွာလည္းထိုကဲ့သို႔ေသာစိတ္ေနစိတ္ထားေတြကုိ‌ေတြ့ရတယ္၊ ငါကဒီလိုယံုၾကည္ထားတယ္ဒါ‌ေၾကာင့္ဘုရားကငါ့ကို ဒီလိုလုပ္ေပးရမယ္၊ စသည္ျဖင့္ ဘုရားသခင္အေပၚမွာ၊ မိမိယံုၾကည္ျခင္းအေပၚမွာ၊ ဘုရားသခင္၏လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚမွာ လိုက္ၿပီးအေျခအေနေတြကန့္သတ္ထားတတ္ၾကတယ္၊ ဒီလိုစိတ္ထားဟာေရာဂါကဲ့သို႔စိတ္ထားမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး၊ မွားယြင္းေသာယံုၾကည္မႈမ်ိဳးသာျဖစ္တယ္။

မိမိရဲ့ယံုၾကည္ျခင္းကို၊ မိမိ၏အေတြးအျမင္စနစ္မ်ားျဖင့္ ပိတ္‌ေလွာင္‌ေဘာင္ခတ္ထားသူတို႔သည္၊ မိမိယံုၾကည္ျခင္းကိုေသးသိမ္‌ေစၿပီး၊ယံုၾကည္ျခင္းတိုးတက္မႈကို ပိတ္ဆို႔ထားသလိုျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ယင္းကဲ့သို႔ မိမိ၏အေတြးအေခၚ အယူအဆ စနစ္မွာ နစ္ျမဳပ္ေနသူေတြဟာ အတိတ္သမိုင္း၏စိန္ေခၚမႈေတြ၊ လက္ရိွဘဝ၏စိန္ေခၚမႈေတြ၊ ဘုရားသခင္၏စိန္ေခၚမႈေတြကို လိုက္နာေျပာင္းလဲဖို႔ရန္ ‌ေၾကာက္ရြံ႔ေနသူေတြသာျဖစ္တယ္၊ ထိုကဲ့သို႔ေသာခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ ယံုၾကည္ျခင္းတိုးတက္ဖို႔ရန္ လြန္စြာခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာပုဂၢိ္ဳလ္မ်ားဟာ မိမိယံုၾကည္တဲ့အတိုင္းအရာအားလံုးကန႔္သတ္ထားျခင္ျကတယ္၊ မိမိကိုယ္ကိုဘုရားလက္သို႔အျပၫ့္အ၀အပ္ႏွံၿပီး၊ ဘုရားကိုလြတ္လပ္စြာဆံုးျဖတ္ခြင့္ေပးရန္ ေျကာက္ရြ႔ံေနၾကသူေတြသာျဖစ္တယ္၊ ဒီအခ်က္ဟာ မိမိ အတြင္းစိတ္ေသးသိမ္ျခင္း၊ မိမိအလိုကိုသာၾကၫ့္တတ္ေသာ စိတ္သေဘာထားအျမင္က်ဉ္းေျမာင္းမႈသာျဖစ္တယ္။

ပေရာဖက္ေယာန၏ အျဖစ္အပ်က္မွ သာသနာေတာ္ကိုပံုရိပ္ႏွစ္ခုျဖင့္သတိ‌ေပးေနတယ္။ ပထမတစ္ခုက အျပစ္ရိွသူကိုအျပစ္ေပးရမည္ဟု မိမိအေတြးအျမင္ျဖင့္ဆံုးျဖတ္ထားေသာသူ၊ ဒုတိယတစ္ခုမွာေတာ့ ဘုရားသခင္ဟာအျပစ္သားကိုကယ္တင္ဖို႔အတြက္ မည္သို႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးမွာမဆို ဘုရားသခင္သည္ကယ္တင္ျခင္းအမႈကိုသာ ဦးစားေပးေျကာင္း ေဖာ္ျပေနျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

က်ြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္အနာအဆာမ်ားေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္ က်ြနု္ပ္တို႔ထံသို႔ခ်ဉ္းကပ္ျခင္းအမႈကို​ မည္သၫ့္အျပစ္အနာဆာကာမွမတားဆီးႏိုင္ပါ။

သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ႏူနာေရာဂါစြဲသူ၊ ဖ်ားနာေနသူမ်ားကိုကုသ‌ေပးခဲ့ပါတယ္၊ သို႔ေသာ္လည္း သူတို႔၏ႏူနာေရာဂါ၊ အဖ်ားေရာဂါမ်ားသူ႔အားကူးစက္ရန္မဟုတ္ဘဲ၊ တစ္ပါးသူအားကုသ‌ေပးရန္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္၊ ဘုရားသခင္သည္အျပစ္သားကို အျပစ္တစ္ခုတည္းကိုသာၾကၫ့္ၿပီး စီရင္ဆံုးျဖတ္ရန္ ႂကြလာျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္၊ အျပစ္သားကိုသနားကရုဏာျဖင့္။ ကယ္တင္ရန္ႂကြလာျခင္းျဖစ္သည္ဟုပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမွ ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။
By Kyi Making
Credit to Vatican News
https://bit.ly/2Vs6iuN

Add new comment

6 + 6 =

Please wait while the page is loading