လူငယ္မ်ားကုိ သတင္းေကာင္းစီသုိ႔ ေခၚေဆာင္ပါ

စိန္႔ ဂြ်န္ေဘာ႔စကုိ ဆေလး႐ွင္းအသင္းဂုိဏ္းတည္ေထာင္သူ
လူငယ္မ်ားကုိ သတင္းေကာင္းစီသုိ႔ ေခၚေဆာင္ပါ
ဇန္နဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၉

ရဟန္းမင္းႀကီး စာခြၽန္ေတာ္ Evangelii gaudium (သမၼာက်မ္းစာ ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း) ႏွင့္ စိန္႔ ဒြန္ေဘာ့စကုိ စာအုပ္အဖြင့္အမွာစကားတြင္ စိန္႔ ဒြန္ေဘာ့စကုိသည္ သမၼာက်မ္းစာ ကုိ ေကာင္းမြန္စြာ သယ္ေဆာင္ျဖန္႔ေဝႏုိင္သူအျဖစ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ Evangelii gaudium con don Bosco (Evangelii gaudium with St. John Bosco) သမၼာက်မ္းစာ ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ရဟန္းမင္းႀကီး စာခြၽန္ေတာ္ ႏွင့္ စိန္႔ ဒြန္ေဘာ့စကုိ၏ အသက္တာကုိ ေထာက္႐ႈ့ေရးသားထုတ္ေဝေသာ စာအုပ္တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ အမွာစာ ထည့္သြင္းေရးသား ဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါသည္။

 

သမၼာက်မ္းစာ ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ရဟန္းမင္းႀကီး စာခြၽန္ေတာ္ ႏွင့္ စိန္႔ ဒြန္ေဘာ့စကုိ၏ အသက္တာကုိ ေထာက္႐ႈ့ေရးသားထုတ္ေဝေသာ စာအုပ္သည္ ဆေလး႐ွင္းအသင္းဂုိဏ္းဝင္မ်ားမွ ေရးသားခဲ့ေသာ စာတမ္းတုိ စာမႈမ်ားကုိ စုစည္းေဖာ္ျပထားေသာ စာအုပ္တအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းစာအုပ္သည္ ဆေလး႐ွင္းအသင္းဂုိဏ္းတြင္ ပံုသြင္း ​ေဆာက္​တည္ျခင္း ​​​​အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ သူတုိ႔ခံစားရ႐ွိခဲ့ေသာ အေတြ႔အၾကဳံမ်ားကုိ သက္ေသခံခ်က္မ်ား၊ အေသးစိတ္ ေထာက္႐ႈ့ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ တုိက္တြန္းႏုိးေဆာ္ျခင္း မ်ားပါဝင္ေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ပါသည္။

 
 
ဆေလး႐ွင္းအသင္းဂုိဏ္းဝင္ မ်ားသည္ ႀကီးမားေသာေက်းဇူးေတာ္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သန္႔႐ွင္းေသာ ေသာၾကာေန႔ႀကီး ထက္ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း ​ဝမ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မူ အီစတာ တနဂၤေႏြေန႔ ကုိ ေထာက္႐ႈ့ေဖာ္ျပ​ေပးခဲ့ေသာ အသင္းဂုိဏ္း တည္ေထာင္သူ စိန္႔ ဂြ်န္​ေ​ဘာ႔စကုိ ကုိပုိင္ဆုိင္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ စိန္႔ ဂြၽ​န္ေဘာ့စကုိသည္ ဘဝရဲ႕အခက္အခဲ​ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကုိ အျမဲၾကဳိဆုိတတ္​ေ​သာႏွလုံးသား၊ ေပ်ာ္ရြင္ေနတတ္​ေ​သာ ႏွလုံးသားပုိင္႐ွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
 

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြက လူေတြနဲ႔ ကင္းကင္း႐ွင္း႐ွင္း​ေနတဲ့ေခတ္ကာလမွာ စိန္႔ ဂြ်န္​ေ​ဘာ႔စကုိ ရဲ႕ အသက္႐ွင္ေနထိုင္မူ သတင္းစကားေတြဟာ ေတာ္လွန္ေရးပုံစံေပါက္ခဲ့တယ္။ စိန္႔ ဒြန္ေဘာ႔စကုိ ရဲ႕ ေပ်ာ္ရြင္မူနဲ႔ ပညာေရးအေလးထားမူ​ေတြဟာ ၁၉ ရာစု တူရင္းျမဳိ႕လမ္းေပၚကလူငယ္ ေျမာက္မ်ားစြာကုိကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ ငယ္စဥ္ဘဝက ဆေလး႐ွင္းေက်ာင္းတက္ခဲ့စဥ္ ေက်ာင္းမွာ မိသားစုဘဝႏွင့္ ေပ်ာ္ရြင္မူေတြကုိခံစားခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ သူကုိ အလွအပတရား၊အလုပ္တန္ဖုိး၊ ေပ်ာ္ရႊင္းျခင္းရသာေတြကုိ တန္ဖုိးထားတတ္​ရန္သင္ၾကားခဲ့ရသည့္အေၾကာင္း၊ ဒီအရာေတြကိုတန္ဖုိးထားဖုိ႔ ဘုရားသခင္ေခၚေတာ္မူတယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္းကုိ လည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

 

စိန္႔ ဂြ်န္ေဘာ႔စကုိ၏ ျဖဴစင္​ေ​သာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ

 

စိန္႔ ဂြ်န္ေဘာ႔စကုိ ဆေလး႐ွင္းအသင္းဂုိဏ္းတည္ေထာင္သူဆီမွာ ျဖဴစင္​ေ​သာအခ်စ္သုံးခု႐ွိတယ္၊ စိန္႔ ဂြ်န္ေဘာ့စကုိဟာ မယ္ေတာ္ကုိ ခ်စ္တယ္၊ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ကုိခ်စ္တယ္၊ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကုိ ခ်စ္တယ္။ ဆေလး႐ွင္းအသင္းဂုိဏ္းဝင္မ်ား ဒြန္ေဘာ႔စကုိ၏ စံနမူနာကုိ အတိအက်လုိက္နာၾကပါ၊ ေလာကပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနကို ၾကည့္ျမင္တတ္​ေ​သာႏွလုံးသား႐ွိၿပီး၊ ေတြ႔ၾကဳံေနရေသာ အခက္အခဲအေျခအေနေတြကုိ ရင္ဆုိင္ၿပီး ရဲရင္ေသာ ခြန္အားျဖစ္ေစေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိခ်ၾကပါ။

 

သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕စစ္မွန္ေသာ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း ​သတင္းေကာင္းစီသုိ႔လူငယ္မ်ားကုိ ေခၚေဆာင္လာၾကရမယ္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေခၚေဆာင္လာျခင္း လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းကေန ဆေလး႐ွင္းအသင္းဂုိဏ္းဝင္ မ်ားသည္ ကမာၻတဝွမ္း ေနရာေဒသအလုိက္ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ကုိအေျခခံၿပီး သတင္းေကာင္းကုိသက္ေသခံေနျခင္း၊ သမၼာတရားကုိ သက္သက္ခံ​ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း႐ွင္းျပထားပါသည္။ နိဂံုးခ်ဳပ္ အေနႏွင့္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ စာအုပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေၾကာင္းႏွင့္ ကမာၻတဝွမ္း ဆေလး႐ွင္းအသင္းဂုိဏ္း၏ ပညာေရးအသက္တာလမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ေဝမွ်ၾကဖုိ တုိက္တြန္းထားပါသည္။

 

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-01/pope-francis-preface-book-salesians-john-bosco.html

#pope, #salesian, #peterkm,
Photo credit to vaticannews
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

6 + 1 =

Please wait while the page is loading