လူငယ္တုိ႔ သခင္ခရစ္ေတာ္က သူ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ သင္တုိ႔လက္သုိ႔ယုံၾကည္စြာ အပ္ႏွံထားတယ္

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေတြဆုံျခင္း

လူငယ္တုိ႔ သခင္ခရစ္ေတာ္က သူ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ သင္တုိ႔လက္သုိ႔ယုံၾကည္စြာ အပ္ႏွံထားတယ္
စက္တင္ဘာလ ၇၊ ၂၀၁၉

မာဒါဂါစကာ ႏုိင္ငံတြင္ သုိးထိန္းခရီးစဥ္ အျဖစ္ေရာက္႐ွိေနေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေတြဆုံျခင္းတြင္ သခင္ခရစ္ေတာ္က သူရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ သင္တုိ႔လက္သုိ႔ယုံၾကည္စြာ အပ္ႏွံထားတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္လုိက္ေကာင္း ပီသစြာ ေနထုိင္လုပ္ေဆာင္ၾကရမယ္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သခင္ခရစ္ေတာ္က သူရဲ႕တပည္ေတာ္ႀကီးေတြကုိ ေမးခဲ့တယ္ သင္တုိ႔ဘာကုိ ႐ွာေဖြေနၾကတာလည္၊ ထုိ႔အတူ ကြၽႏ္ုပ္လည္းသင္တုိ႔ကုိ ေမးတယ္ သင္တုိ႔ဘာကုိ႐ွာေဖြေနၾကတာလည္း။

လူငယ္တုိ႔ သင္တုိ႔႐ွာေဖြေနတာ ကုိ ဘုရားသခင္သိတယ္၊ သင္တုိ႔႐ွာေဖြေနတဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မူ႔ဆုိတဲ့အရာ ကုိ ျပည့္ဝစြာေပးဖုိ႔ အဲ့ဒီေပ်ာ္ရႊင္မူ႔ကုိ ဘယ္အရာကမွ ယူသြားလုိ႔မရသလုိ၊ သင္တုိ႔ဟာလည္ပဲ အဲ့ဒီေပ်ာ္ရႊင္မူ႔ကုိ ရယူပုိင္ဆုိင္ၾကဖုိ႔ ဖန္ဆင္းခံထားရသူေတြျဖစ္တယ္။

သင္တုိ႔ရဲ႕ယုံၾကည္ျခင္းကေန ေတာင္းတစြာ႐ွာေဖြလာတဲ့အရာက သင္တုိ့ငါတုိ႔ေနထုိင္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ကမာၻႀကီး ကုိပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ဖန္တီးေပးပါလိမ့္မယ္။ တပါးသူေကာင္းက်ဳိးအတြက္ တုိ႔လုပ္ေပးလုိက္တဲ့အရာေတြက တုိ႔ကုိေျပာင္းလဲးလာေစတယ္၊ တုိ႔ရဲ႕အျမင္ေတြ၊ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ ေျပာင္းလဲးေပးေနျခင္းျဖစ္တယ္။

သခင္ခရစ္ေတာ္က သင္တုိ႔ရဲ႕အမည္နာမအတုိင္း အေယာက္တုိင္းစီကုိ ေခၚေနတယ္၊ သင္ရဲ႕လုပ္ႏုိင္စြမ္းအားအကန္႔အသပ္၊ သင္ရဲ႕အျပစ္၊ သင့္ရဲ႕အမွားေတြကုိ ၾကည့္ၿပီး မေခၚဘူး သင္တုိ႔ဟာ သူရဲ႕ သာသနာ့လယ္ကြင္းမွာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသူေတြအျဖစ္ ေခၚေဆာင္ျခင္း
ခံၾကရသူေတြပါ။

လူငယ္တစ္ေယာက္ ေထာင္က်တယ္ သူမေကာင္းလုိ႔ေထာင္က်ခဲ့တာမဟုတ္ဘူး မေကာင္းတဲ့အရာကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့မိလုိ႔ ျဖစ္ခဲ့ရတာ၊ သူ ေနာင္တရတယ္၊ အျပစ္ေတြကုိ ေပးဆပ္တယ္ အခု သူအသစ္ေသာစိတ္နဲ႔ျပန္စဖုိ႔ အသင့္ျဖစ္ေနတယ္၊

ဒါေၾကာင့္ ဘယ္လုိအေျခအေနပဲေရာက္ခဲ့ပါေစ မွားခဲ့ပါေစ ဘယ္ေတာ့မွ အ႐ုံးမေပးနဲ႔ လက္မေလ်ွာနဲ႔၊ သတိနဲဆက္ေလွ်ာက္ၾကရမယ္။

ဘုရားသခင္က သင္တုိ႔ကုိ မေၾကာက္ၾကနဲ႔ သူတပါကုိ ကူညီေပးျခင္း ေကာင္းမြန္တဲ့အရာေတြျပဳလုပ္ျခင္းမွာ သင္တုိ့ရဲ႕လက္ေတြညစ္ပတ္ပါေစ မေၾကာက္မရြံ့ဆက္လုပ္ၾကပါ။

ဘုရားက သင့္ကုိယုံၾကည္တယ္ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ သင္ကုိယ္တုိင္က သင့္ကုိသင္ယုံၾကည္ဖုိ႔ သင္႔အရည္အျခင္းကုိ ယုံၾကည္ဖုိ႔ ေတာင္ဆုိေနတယ္။ အတူတကြလက္တြဲးၿပီး သမုိင္းစာမ်က္ႏွာ အသစ္ေတြေရးသြားၾကရမယ္။ အဲ့ဒီမွာ ငါဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အသုံးက်သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ ခံစားရမယ္။

သင္တုိ႔ေလွ်ာက္မဲ့ လမ္းမွာ သင္တုိ့ဘယ္ေသာအခါမွ တစ္ေယာက္တည္း မေလွ်ာက္လွမ္းရပါဘူး ဘုရားသခင္က သင္တုိ႔နဲ႔ အတူ႐ွိေနပါတယ္။
အမိမယ္ေတာ္ကုိ အတုယူၿပီး ဘုရားသခင္ရဲ႕စည္မံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေအာင္ အမိမယ္ေတာ္ရဲ႕ Yes ဆုိတဲ့ စကား ကဲ့သုိ႔ ကမာၻေလာကတစ္ခုလုံးအတြက္ အက်ဳိး႐ွိေစမဲ့ Yes မ်ဳိး ေပးႏုိင္ၾကရမယ္။

ေလာကကုိ အလင္ေပးသူေတြျဖစ္ၾကရမယ္၊ အဲ့ဒီအလင္ေရာင္ဟာလည္း ေမွ်ာ္လင္ျခင္းမီးစာ မွာ ေတာက္ေလာင္ေနေစၾကပါ ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေတြဆုံျခင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
By Kyi Maung
Credit to Vatican News

https://bit.ly/2lJ5fc8

Add new comment

4 + 5 =

Please wait while the page is loading