လာဆဲလ္ ကက္သလစ္သာသနာျပဳ အသင္းဂုိဏ္း၏ ဦးစီးမႈျဖင့္ ေတာင္ ဆူဒန္ ႏုိင္ငံတြင္ အထက္​တန္​း​ေက်ာင္​းႏွင္​့ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးႏုိင္ခဲ့

Brother Bill Firman (De La Salle Community, Rumbek, Sud Sudan)
လာဆဲလ္ ကက္သလစ္သာသနာျပဳ အသင္းဂုိဏ္း၏ ဦးစီးမႈျဖင့္ ေတာင္ ဆူဒန္ ႏုိင္ငံတြင္ အထက္​တန္​း​ေက်ာင္​းႏွင္​့ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးႏုိင္ခဲ့
ဇန္နဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၉

အတန္းပညာဆက္လက္ သင္ၾကားျခင္းမ႐ွိေတာ့ေသာ ေတာင္ဆူဒန္ႏုိင္ငံမွ ၇၀ ရာခုိင္ႏုန္းေသာ ေယာက်္ား ေလးမ်ားအား အဆင့္ျမင့္ပညာေရး သင္ၾကားေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး လာဆဲလ္သာသနာျပဳမ်ားဦးစီးလုပ္ကုိင္ေနေသာ Runbek ေဒသတြင္ အထက္တန္းေက်ာင္း ႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနပါသည္။

 

ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ဆူဒန္ ႏုိင္ငံ၏ ဆုိးဝါးခဲ့ေသာ စစ္ပြဲ​ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူ/သား လူငယ္ ၈၀၀၀၀ ခန္႔၊ ႏုိင္ငံ၏ ၇၀ ရာခုိင္ႏုန္း သည္ ပညာေရး ရပ္တန္႔ခဲ့ၾကရပါသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ ႏုနယ္ေသးသည့္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္မူကုိ ဆုိးဝါးစြာ ထိခုိက္ေနေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္ဆူဒန္ႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၁ တြင္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၃ တြင္ျပည္တြင္းစစ္မ်ားျပန္လည္ေပၚေပါက္လာမူ​ေၾကာင့္ ပညာေရးခြၽတ္ျခဳံၾကေနရၿပီး၊ ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား မလုံေလာက္ျခင္း၊ အရည္အခ်င္း႐ွိေသာ ဆရာဆရာမမ်ား မလုံေလာက္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္၊ လက္႐ွိအေျခအေနတြင္ ႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ ၂၇ ရာခုိင္ႏုန္း​သာ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ၾကၿပီး၊ ၁၆ ရာခုိင္ႏုန္းေသာ အမ်ဳိးသမီး ႀကီးငယ္ ေလာက္သာ စာေရးတတ္​ဖတ္တတ္​ၾကပါသည္။

 

ယင္းအေျခအေနမ်ားကုိ ကူညီေျဖ႐ွင္းေပးရန္ႏွင့္ တဆက္တည္းမွာပဲ လာဆဲလ္အသင္းဂုိဏ္းတည္ေထာင္သူ စိန္႔ ေယာဟန္ဘတၱိဇ္ ဒီ လာဆဲလ္​ႏွစ္​သုံးရာျပည့္ ဂ်ဴဘီလီ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ယင္း ​​​​စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ လာဆဲလ္သာသနာျပဳမ်ားဦးစီးလုပ္ကုိင္ေနေသာ Runbek ေဒသတြင္ အထက္တန္းေက်ာင္း ႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနၿပီး၊ Western Lakes ေဒသတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ပညာသင္ၾကားေရးကုိ ေလာေရးတုိ စစၥတာမ်ားမွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းက သင္ၾကားေပးေနေၾကာင္း ႏွင့္ ယေန႔တြင္ ဆူဒန္ ေက်ာင္းသူ/သား လူငယ္ ၃၀၀ ကုိ သင္ၾကားေပးေနေၾကာင္း ဗာတီကန္သတင္းထာမွေကာက္ႏုတ္​ေ​ဖာ္ျပေပးပါသည္။

 

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-01/south-sudan-lasallian-school.html

#southsudan, #lasallianschool, #peterkm,
Photo credit to vaticannews
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

2 + 5 =

Please wait while the page is loading