ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ ခ်ားစ္ဘုိ မွကမာၻကုိ ျမန္မာအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတိ႐ွည္ သည္းခံေပးၾကရန္ တုိက္တြန္း

ျမန္ႏုိင္ငံ၏ ပထမဦးဆုံး ကာဒီနယ္၊ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏ အေရးပါေသာ ေခါင္းေဆာင္ ကာဒီနယ္ ခ်ားစ္ဘုိ
ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ ခ်ားစ္ဘုိ မွကမာၻကုိ ျမန္မာအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတိ႐ွည္ သည္းခံေပးၾကရန္ တုိက္တြန္း
စက္တင္လာလ ၁၂၊ ၂၀၁၈

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2018-09/myanmar-bo-democracy-peace.html

#vatican, #ucanews, #myanmar, #conflicts, #peace, #peterkm,
Photo credits to vatican news, ucanews.
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဦးဆုံး ကာဒီနယ္၊ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏ အေရးပါေသာ ေခါင္းေဆာင္ ကာဒီနယ္ ခ်ားစ္ဘုိ မွ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုနယ္ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလ အဆင့္၌သာ႐ွိေနေသးေသာ အေျခအေနတြင္ ျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႔ေရာက္႐ွိရန္ အကူးအေျပာင္းကာလ၌ ဝုိင္းဝန္းကူညီၾကရန္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည္။ ကုလသမၼဂ က ျမန္မာႏုိင္ငံအေရး အခ်က္အလက္စုေဆာင္းသူ လူအခြင့္အေရး အဖြဲ႔၏ ျမန္မာႏုိင္ငံစစ္တပ္မွ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ွဥ္းၿပီး ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ စြဲခ်က္တင္ရန္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္မႈမ်ားထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ကာဒီနယ္ခ်ားစ္ဘုိမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ ႏုနယ္ေသးသည့္ ကေလးငယ္ အဆင့္သာ႐ွိေနၿပီး ေတာင့္တင္းခုိင္မာလာရန္
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေရးႀကီး အခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေၾကာင္း၊ ေဒၚေလုပ္ေဆာင္ေနၾည္၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္း၍ ဖြံျဖဳိးတုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုကုိ ရ႐ွိရန္ တုိင္းသူျပည္သားတုိ႔၏ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအျပည့္အဝထား႐ွိထားၾကေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္းသည္ ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ သမုိင္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ရ၍၊ ယခုအခ်ိန္သည္ ေနာက္ထပ္ဒဏ္ရာမ်ားထပ္မံ ျဖစ္ေပၚေစရန္ ျပဳလုပ္သင္ေ့သာအခ်ိန္မဟုတ္၊ အစုလုိက္အျပဳံလုိက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာအေရးယူမႈျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔သည္ ႏုနယ္ေသာ ဒီမုိကေရစီအဆင့္သာ႐ွိေနေသးေသာျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အကူအညီျဖစ္ေစမည့္အရာမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚလာသည့္အေျခအေနတြင္ တည္တန္႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ့ကုိ ထိန္းသိမ္းၿပီး တုိင္းျပည္အႀကီးအကဲတုိ႔၏ အေျခအေနကုိ လက္ခံေပးၾကရန္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပသနာမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ကူညီေျဖ႐ွင္းေပးၾကရန္ ကာဒီနယ္ ခ်ားစ္ဘုိမွ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည္။
ျပည္သူအစုိးရႏွင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္အႀကီးအကဲမ်ား အတူတကြပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၿပီး တုိင္သူျပည္သားတုိ႔၏ ေမ်ာ္လင္႔ခ်က္ကုိေဖာ္ေဆာင္ၾကရန္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဗာတင္ကန္သတင္းဌာနမွ ေဖာ္ျပေသာ UCANEWS ကုိ ျပန္လည္ေဝမွ်ျခင္းျဖစ္သည္။

Add new comment

1 + 0 =

Please wait while the page is loading

ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ ခ်ားစ္ဘုိ မွကမာၻကုိ ျမန္မာအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတိ႐ွည္ သည္းခံေပးၾကရန္ တုိက္တြန္း | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.