မႏၱေလးသာသနာအတြက္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ နီေကာလပ္ မန္ထန္း အား ဆက္ခံရန္္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မားကုိ တင္ဝင္း အား ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္

ဘုန္းေတာ္ႀကီး မားကုိ တင္ဝင္း

မႏၱေလးသာသနာအတြက္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ နီေကာလပ္ မန္ထန္း အား ဆက္ခံရန္္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မားကုိ တင္ဝင္း အား ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္
ဧၿပီလ ၂၅၊ ၂၀၁၉

 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္းစစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွျမန္မာႏုိင္ငံ မႏၱေလး ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ယခုလက္႐ွိ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ နီေကာလပ္ မန္းထန္ ၏ သက္ျပည့္အနားယူခြင့္ကုိ လက္ခံခြင္ျပဳခဲ့ၿပီး ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ နီေကာလပ္ မန္းထန္ အား ဆက္ခံရန္ မႏၱေလး 
ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ထဲမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မားကုိတင္ဝင္း အား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ ၾကာသာပေတးေန႔တြင္ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္လုိက္ပါသည္။

ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရသူ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မားကုိတင္ဝင္း သည္ မႏၱေလးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းရွိ ေရြဘုိျမဳိ့နယ္ မုံလွ ေက်းရြာတြင္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္တြင္ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး၊ ရဟန္းတုိ႔တပ္အပ္ေသာ ဓမၼသျဂဳိၤလ္ ပညာရပ္မ်ားကုိ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရန္ကုန္ျမဳိ့ စိန္႔ဂ်ဳိးဇက္ ကက္သလစ္ ဓမၼတကၠသုိလ္တြင္စည္းပူခဲ့ကာ၊ ၁၉၈၇ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ ေန႔တြင္ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူခဲ့ၿပီး၊ ေရာမျမဳိ့ Urban ဓမၼတကၠသုိလ္မွ ဒသာနိကေဗဒ ဘာသာရပ္ျဖင့္ ပါရဂူဘြဲ႔ကုိ ရ႐ွိခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး မားကုိ တင္ဝင္း သည္ ဘာသာတရားႏွီေႏွာဖလွယ္ျခင္း ဆုိင္ရာ ဥကၠ႒ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မႏၱေလးသာသနာ စိန္ေသာမတ္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းအုပ္ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မႏၱေလးသာသနာ ဘ႑ာထိန္းအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မႏၱေလးသာသနာ စစ္ကုိင္ျမဳိ့႐ွိ ခရစ္ယာန္တုိ႔အား မႈိင္မေတာ္မူေသာ သခင္မသာသနာအုပ္စု ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အျဖစ္လည္းေကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အတြင္းေရးမူး အျဖစ္လည္းေကာင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ကာ လက္႐ွိတြင္ မႏၱေလးသာသနာ၏ ဇုံမႈး၊ မႏၱေလးသာသနာ ကာသီျဒယ္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ျဖစ္ၿပီး၊ ျပင္ဦးလြင္ရွိ ကက္သလစ္သာသနာ ၏ ရဟန္းျဖစ္တကၠသုိလ္ ဒသာနိကေဗဒ ဓမၼတကၠသုိလ္ တြင္ စာခ်ပုဂၢဳိလ္အျဖစ္ ဒသာနိကေဗဒဘာသာရပ္ သင္ၾကားေပးေသာ တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္ပါသည္။

မႏၱေလးသာသနာ အတြက္ ဘုရားသခင္ေပးသနားေသာ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မားကုိတင္ဝင္း အတြက္ ဘုရားသခင္အားေက်းဇူးတင္ ခ်ီးမြန္းၾကပါစုိ႔။ ။

 

https://bit.ly/2GFe26F

Add new comment

1 + 13 =

Please wait while the page is loading

မႏၱေလးသာသနာအတြက္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ နီေကာလပ္ မန္ထန္း အား ဆက္ခံရန္္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မားကုိ တင္ဝင္း အား ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.