မိမိတုိ႔၏ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ စကားေျပာၾကပါ

ေရာမ ျမဳိ႕ သင္တန္းတက္ေရာက္ေနၾကသည့္ ဆရာေတာ္ အပါ း ၁၃၀
မိမိတုိ႔၏ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ စကားေျပာၾကပါ
စက္တင္ဘာလ ၁၃၊ ၂၀၁၈

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-09/pope-to-bishop-s-never-has-god-been-more-silenced.html

#bishops, #pope, #vatican, #course, #peterkm,
Photo credit to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္မွ ေရာမ ျမဳိ႕သုိ႔ သင္တန္းတက္ေရာက္ေနၾကသည့္ ဆရာေတာ္ အပါ း ၁၃၀ အား မိမိသုိးစုမ်ားႏွင့္ စကားေျပာၾကရန္ တုိက္တြန္းထားပါသည္။ သင္တုိ႔ကုိ ဘုရားသခင္သည္ အခ်ိန္ပုိင္း အတြက္ ေခၚခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ သင္တုိ႔ဘဝ အသက္တာတခုလုံးေပးဆပ္ရန္ ဘုရားသခင္မွသင္တုိ႔ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘဝရဲ႕ အေမွာင္းဆုံးအခ်ိန္၊ ဘုရားသခင္ေပ်ာက္ကြယ္ေနသည့္ဟု ခံစားရဆုံးအခ်ိန္၊ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္အမဲ့ဆုံး အေျခအေနၾကဳံေတြ႔ရရင္ေတာင္ ဘုရားသခင္အတြက္ မိမိသုိးစုအတြက္ အျမဲႏိုးၾကားစြာ ျဖင့္ အေစခံရန္အသင့္ ႐ွိေနၾကဖုိ႔ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။
႐ံႈးနိမ့္မႈမ်ား ျပင္းထန္စြာေတြ႔ၾကဳံရခ်ိန္၊ ဘဝ၏ ပူေလာင္ခက္ခဲမႈမ်ားရင္ဆုိင္ေနရခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္၌ သစၥာ႐ွိစြာတည္ၾကည္ႏုိင္ၾကရန္၊ မိမိလုပ္သမွ်အရာရာတုိင္းကိုဘုရားသခင္၌ ဦးတည္လုပ္ကုိင္ၾကရန္၊ ဘုရားသခင္ထံမွ အရာအားလုံးေတာင္းခံတတ္သူျဖစ္သလုိ၊ ဘုရားသခင္ကုိ အရာအားလုံးျပန္ေပးႏုိင္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကဳိးစားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အားေပးခဲ့သည္။
ဆက္လက္ၿပီး အရွင္သူျမတ္မွ ေတြ႔ၾကဳံျဖစ္ေပၚလာသည့္ လူတုိ႔လုပ္ေသာေဘးဒုကၡ၊ သဘာဝေဘးဒုကၡမ်ား ၾကားမွာ ဘုရားကုိေမ့ေနရန္မဟုတ္ဘဲ ျဖစ္လာသည့္ အခ်ိန္တုိင္းဘုရားကုိေခါင္ေထာင္ၾကည့္ၿပီး အကူအညီေတာင္းတတ္သူ၊ ဘုရားႏွင့္သြားေရာက္ကူညီသူ၊ လူတုိ႔၏လုပ္ႏုိင္စြမ္းထက္ ဘုရားအလုိကုိ အရင္႐ွာေဖြသူျဖစ္ေနရပါမည္။
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘာသာေရးလူမႈေရး အနစ္နာခံလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ လူတုိ႔၏ေဖာ္ျပျခင္းမခံၾကရပါ၊ သုိ႔ေသာ္ သင္တုိ႔သည္ လူအမ်ား အထင္ႀကီးခံရရန္ျပဳလုပ္အေစခံၾကျခင္းမဟုတ္။ မိမိလုပ္ေနေသာ အလုပ္ကုိ ဇြဲ လုံ႔လ၊ ၀ရိယ ႐ွိစြာျဖင့္ ဘုရား၏ သနာၾကင္နာျခင္း၊ က႐ုဏာေမတၱာကုိ ဆာေလာင္ေနေသာ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ အသက္႐ွင္ခြင့္ရရန္၊ ခ်စ္တတ္ရန္၊ ေမွ်ာ္လင့္ တတ္ေစရန္ အျမဲသင္ၾကားလမ္းျပေပးေနရပါမည္။
တာဝန္ႀကီးႀကီးမားမားယူထားသူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးၾကဳံရတတ္ပါသည္၊ ယင္းအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ဘုရားသခင္သည္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္းတူး တခုတည္းေပးခဲ့သည္မဟုတ္ ။ ခရစ္ေတာ္အား ယံုၾကည္သူမ်ားကုိလည္းကြၽႏု္ပ္တုိလက္သုိ႔ ေပးအပ္ခဲ့သည္ကို သတိရၾကရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
သန္႔႐ွင္း ျဖဴစင္ျခင္း၏ အရင္းအျမစ္သည္ သမၼာတရား ၌ေမြ႕ေလ်ွာ္တတ္ေသာေက်းဇူးေတာင္ပင္ျဖစ္ၿပီး အသင္းေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အသစ္ေသာ စပ်စ္ရည္ျဖစ္သည္ ့ သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိ လူတုိင္းအားေဝမွွ်ရန္ ျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းကုိလည္း မည္သူမွ်ကြၽ္ႏုပ္တုိ႔ကုိ တာဆီးပိတ္ပင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
သင္တုိ႔အေယာက္တုိင္းစီသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ နီးကပ္မႈ့၊ တလုံးတဝတည္း႐ွိမႈ့၊ ဘုရား၏ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈျဖင့္သင္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရမည့္သာသနာလုပ္ငန္းတြင္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္လွပျခင္းကို လူအေယာက္စီတုိင္း ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ၾကပါေစ။ ဘုရားသခင္၏ျဖဴစင္ျခင္း ပါရမီျဖင့္ ျပည့္ဝၾကပါေစ။
ဗာတီကန္သတင္းဌာနမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။

Add new comment

1 + 2 =

Please wait while the page is loading

မိမိတုိ႔၏ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ စကားေျပာၾကပါ | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.