ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ရဟန္းမင္းႀကီး ေတာင္းဆုိေပး

Mediterranean ပင္လယ္ျပင္ကယ္ဆယ္ေရးသေဘၤာ
ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ရဟန္းမင္းႀကီး ေတာင္းဆုိေပး
ဇန္နဝါရီ ၆၊ ၂၀၁၉

Mediterranean ပင္လယ္ျပင္ကယ္ဆယ္ေရးသေဘၤာေပၚတြင္ မည္သည့္ႏုိင္ငံကမွ် လက္မခံသျဖင့္ ေသာင္တင္ေနေသာ ဒုကၡသည္ ၄၉ ဦး အတြက္ ဥေရာပႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ တနဂၤေႏြေန႔က ကူညီေပးၾကဖုိ႔ လူသားခ်င္းစာနာၾကဖုိ႔ အႏူးၫြတ္ေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည္။

ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ Mediterranean ပင္လယ္ျပင္ကုိျဖတ္သန္းလာၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ကုိ ဂ်ာမန္ NGO ကယ္ဆယ္ေရး သေဘၤာ ႏွစ္ဆင္းမွ ကယ္တင္ထားၿပီး ဒုကၡသည္မ်ားကုိ လက္ခံႏုိင္မည့္ ဆိပ္​ကမ္းကုိ ႐ွာေဖြေနၾကေၾကာင္း၊ ယင္းဒုကၡသည္မ်ားထဲမွအခ်ဳိ႕ကုိ ဒီဇဘၤာလ ၂၂၊ ၂၀၁၈ ကတည္းက ကယ္ဆယ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ က်န္ေသာ ၁၇ ဦးကုိ လပ္တေလာ ကယ္ဆယ္ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Malta မွ ဇန္နဝါရီ္လ ၃ ရက္ေနက ဆုိးဝါးေသာ ရာသီဥတု ေၾကာင့္ ခုိလုံခြင့္ျပဳေသာ္လည္း၊ ဆိပ္​ကမ္းကပ္ျခင္း၊ ခရီးသည္မ်ား အတက္အဆက္ျပဳျခင္းမ်ားကုိ ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ႏွင့္ မည္သည့္ ဥေရာပ ႏုိင္ငံကမွ် ယခုထိ ယင္းဒုကၡသည္မ်ားကုိ လက္ခံျခင္​း မျပဳေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထုိ႔အတြက့္ေၾကာင့္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ Mediterranean ပင္လယ္ျပင္ကယ္ဆယ္ေရးသေဘၤာေပၚတြင္ မည္သည့္ႏုိင္ငံကမွ် လက္မခံသျဖင့္ ေသာင္တင္ေနေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ၄၉ ဦး အတြက္ ဥေရာပႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ တနဂၤေႏြေန႔က ကူညီေပးၾကဖုိ႔ လူသားခ်င္းစာနာၾကဖုိ႔ အႏူးၫြတ္ေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-01/pope-francis-appeal-migrants-mediterranean.html

#refugees, #eutope, #peterkm,
Photo credit to vaticannews
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

5 + 3 =

Please wait while the page is loading