စစ္တုိက္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ဝါဒအသုံးျပဳျခင္းမ်ား သည္ လူသားထုတစ္ရပ္လုံးအတြက္ႀကီးမားေသာ ဆုံး႐ုံးမူမ်ားကုိ သာ ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္ စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ သတိေပးျခင္း

လူထုေတြဆုံျခင္း ႏွင့္ အန္ေဂ်လူးေမတၱာ ရြတ္ဆုိျခင္းအ

စစ္တုိက္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ဝါဒအသုံးျပဳျခင္းမ်ား သည္ လူသားထုတစ္ရပ္လုံးအတြက္ႀကီးမားေသာ ဆုံး႐ုံးမူမ်ားကုိ သာ ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္ စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ သတိေပးျခင္း
ၾသဂုတ္လ ၁၁၊ ၂၀၁၉

ေရာမျမဳိ့ စိန္႔ပီတာ ရင္ျပင္ တြင္ အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔ တုိင္း ေတြ႔ဆုံေနၾက လူထုေတြဆုံျခင္း ႏွင့္ အန္ေဂ်လူးေမတၱာ ရြတ္ဆုိျခင္းအၿပီး၌ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္ စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ မွ လက္ႏွက္ကုိင္ တုိက္ပြဲးမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ေသေၾကပ်က္စီးမူမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ုံးေနၾကေသာ တုိင္ျပည္မ်ား ႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းကုိ သတိေပးေသာအားျဖင့္ ဒုတိယ ကမာၻစစ္အၿပီး ခ်ဳပ္ဆ္ုိခဲ့ေသာ ဂ်နီဗာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ၇၀ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒ စံခ်ိန္ စံၫႊန္းမ်ားျဖစ္သည့္ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လုိက္နာၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

လက္ႏွက္ကုိင္ တုိက္ပြဲးမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ၾကရသူမ်ား ေသေက်ပ်က္စီးၾကရသူမ်ား၏ အသက္ ႏွင့္ လူ႔ ဂုဏ္သိကၡာ ကုိ ကာကြယ္ေပးရမည့္ အခ်က္သည္ အဓိက အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းႏုိင္ငံမ်ား ပုိမုိ သိ႐ွိဖုိ႔ သတိထားဖုိ႔လုိေၾကာင္း၊

ဆက္လက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ လူအခြင့္အေရး ဥပေဒမ်ား ကုိ ေလးစားလုိက္နာၾကဖုိ႔၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား ေနထုိင္ေသာ လူေနရပ္ကြက္ အိမ္မ်ား၊ ေဆး႐ုံးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးၾကဖုိ႔၊

စစ္တုိက္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ဝါဒအသုံးျပဳျခင္းမ်ား သည္ လူသားထုတစ္ရပ္လုံးအတြက္ႀကီးမားေသာ ဆုံး႐ုံးမူမ်ားကုိ သာ ျဖစ္ေပါေစေၾကာင္းကုိ မေမ့ၾကဖုိ႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
By Kyi Maung
Photo credits to Vatican News

https://bit.ly/2KtcwXd

Add new comment

12 + 1 =

Please wait while the page is loading

စစ္တုိက္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ဝါဒအသုံးျပဳျခင္းမ်ား သည္ လူသားထုတစ္ရပ္လုံးအတြက္ႀကီးမားေသာ ဆုံး႐ုံးမူမ်ားကုိ သာ ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္ စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ သတိေပးျခင္း | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.