ကရုဏာတရားအားျဖင့္ သခင္ခရစ္ေတာ္ကို သက္ေသခံ ၾကပါ

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး  ဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္မွ ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ဆယ့္သံုးပါးကို ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္အဆင့္သို႔ တင္ေျမႇာက္

ကရုဏာတရားအားျဖင့္ သခင္ခရစ္ေတာ္ကို သက္ေသခံ ၾကပါ

ေအာက္တိုဘာလ ၅၊ ၂၀၁၉

ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ ေန့က ဗာတီကန္ ႏိုင္ငံ စိန့္ပီတာ ဘာစီလီကာ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး  ဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္မွ ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ဆယ့္သံုးပါးကို ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္အဆင့္သို႔ တင္ေျမႇာက္  ေပးခဲ့ပါသည္။ယင္းကာဒီနယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းအခမ္းအနားတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီးမွ ရဟန္းမင္အမတ္မ်ားအား ကရုဏာ တရားသည္ ဧဝံေဂလိတရား‌ေတာ္၏အဓိကက်ေသာအခ်က္ျဖစ္ၿပီး  ဘုရားရွင္၏ႏွလံုးသား ၌ ေရးသားထားေ သာ စကားလံုးျဖစ္ေၾကာင္းေဝမ်ွခဲ့ပါသည္။

ဒုကၡေဝဒနာခံစားေနရသူမ်ားကို သခင္ခရစ္ေတာ္သနားၾကင္နာမႈျပသခဲ့သၫ့္အေၾကာင္းမ်ား ပိုမိုဖတ္ရႈ‌ေလ မိမိဘ ဝအတြက္ပိုမိုေထာက္ရႈခြင့္ရရိွေလျဖစ္ၿပီး၊ ဘုရားသခင္၏သနားၾကင္နာမႈသည္ အခ်ိန္အခါေလ်ာက္ေပးေသာအ ရာမဟုတ္၊အၿမဲတမ္းေပးေနေသာအရာျဖစ္ၿပီး၊ ဘုရားသခင္သည္သနားၾကင္နာမႈျဖစ္ေၾကာင္း ပို၍သေဘာေပါက္လာရမည္။
အျပစ္ထဲမွာနစ္မြန္းေနေသာဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ားကို လူအျဖစ္ကိုယူေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏တပါး တည္းေသာသားေတာ္ေယဇူးခရစ္ေတာ္မွ သန႔္ရွင္းစင္ၾကယ္ေစခဲ့ပါသည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ရုဏာ တရာေတာ္အားျဖ င့္ လူသားတို႔ႏွင့္ဘုရားအၾကားတြင္ လူသားတို႔အက်ိဳးအတြက္ေပါင္းကူးတံတား တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီး  ေဝးကြာျခင္ းအစားနီးစပ္မႈကို တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ပါသည္။

သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ကရုဏာတရားျဖင့္ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနသူမ်ား စြန႔္ပစ္ခံဘဝမ်ားကို ရွာေဖြကယ္တင္ေပးခဲ့ေသာ အလုပ္သည္၊ဖခင္ေမတၲာျပၫ့္ဝေသာအဖခမည္းေတာ္ဘုရား၏ ကရုဏာတရားကိုလူသားတို႔အားလာေရာက္ျပ သ‌ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဘုရားရွင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၲာသည္ ဂရုဏာတရားျပသမႈျဖင့္ လူသားတို႔ကိုျပၫ့္ဝေစခဲ့ေသာ္လည္း၊ လူသားတို႔အခ်င္း ခ်င္းၾကားတြင္၊ ကရုဏာတရားေပ်ာက္ဆံုးေနမႈမ်ားကို၊ ၀မ္းနည္းစြာ ေတြ႕ေနရပါသည္။သခင္ခရစ္ေတာ္၏  ေနာက္လို က္တပၫ့္ေတာ္ႀကီး မ်ားသည္လည္းပဲ ဂရုဏာတရားနည္းပါးခဲ့သည္ကို (လူငါးေထာင္အား မုန႔္ငါး လံုးႏွင့္ငါးႏွစ္  ေကာင္အားျဖင့္) သခင္ခရစ္ေတာ္ပြားမ်ားေစခဲ့ၿပီးေကြၽးေမြးခဲ့သည္အျဖစ္အပ်က္တြင္ ေတြ့ျမင္ခဲ့ရပါသည္ ။

တပၫ့္ေတာ္ႀကီးတို႔မွ လူအမ်ားအားနီးစပ္ရာရြာမ်ားသို႔သြားေစျပီး စားစရာကို သူတို႔ဖာသာ သူတို႔ ရွာေဖြေစရန္‌ေျပာ
‌ေျပာၾကားခဲ့မႈသၫ္ကရုဏာ ကင္မဲ့မႈကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဟန္းမင္းႀကီးမွရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ စိတ္ဓာတ္သည္လူအမ်ားၾကားတြင္ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရိွၾကၿပီး၊ ကရုဏာတရားမဲ့ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေလ့ရိ ွၾကပါသည္။
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမွ ရဟန္းမင္းအမတ္မ်ားအား ဘုရားသခင္သည္သူ၏ကရုဏာေမတၲာတရားကို လူသား တို႔အားျပ သရန္သင္တို႔အား ေရြးခ်ယ္ေခၚယူခဲ့သည္ျဖစ္၍ သင္တို႔အားျဖင့္ လူအမ်ားဆီသို႔ဘုရားရွင္၏ဂရုဏာေမတၲာတရားမ်ား ကို သယ္ေဆာင္သြားၾကရမယ္။

ဘုရားသခင္၏သနားၾကင္နာမႈတို႔ေတြခံစားေနရတယ္ဆိုတာကိုသတိထားမိလား၊ ဘုရားသခင္ရဲ့ကရုဏာေတာ္ကိုမခံစားရရင္သူ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၲာကိုလည္းရမည္မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၲာကိုနားမလည္လ်ွင္၊ သူ၏ကရု ဏာတရားကိုကိုယ္တိုင္မခံစားလ်ွင္တစ္ပါးသူအားသက္ေသခံျခင္း ေဝမ်ျွခင္းအမႈတို႔၌ ထိေရာက္စြာျပဳလုပ္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ဘုရားရွင္ဂရုဏာေမတၲာေတာ္ကို မိမိဘဝ၌သိရိွခံစားႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကရမည္။အဖြဲ႔စည္းအသင္း အဖြဲ႔တစ္ခု၌ ရိုေသေလးစားမႈမရိျွခင္း သစၥာတရားမရိျွခင္းတို႔သည္။ ကရုဏာတရားကင္းမဲ့မႈ ၏လကၡဏာမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ဘုရားရွင္၏ကရုဏာေမတၲာတရားကို ေနရာတိုင္းတြင္ျပသျကဖို႔၊ မွာၾကားခဲ့ၿပီး ဘုရားရွင္၏ကရုဏာေမတၲာတရားေတာ္ကို။ လူအမ်ားကယ္တင္ျခင္းအတြက္ သယ္ေဆာင္ေဝမ်ွၾကပါဟု ရဟန္းမင္းအမတ္မ်ားအား ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမွ မွာၾကားခဲ့ပါသည္။

By Kyi Making
Credit to Vatican News
https://bit.ly/31ZWGKa

Add new comment

6 + 5 =

Please wait while the page is loading

ကရုဏာတရားအားျဖင့္ သခင္ခရစ္ေတာ္ကို သက္ေသခံ ၾကပါ | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.