ဧရာ၀တီ၊ခ်င္းတြင္း၊စစ္ေတာင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ေရခ်ိဳသယံဇာတမ်ား - 2

ထိန္းသိမ္းၾကေစသဘာ၀အေမြ" ရုပ္၊သံ အစီအစဥ္

ဒီတစ္ပါတ္မွာေတာ့
ဧရာ၀တီ၊ ခ်င္းတြင္း၊ စစ္ေတာင္းႏွင္ ျမန္မာ့ေရခ်ိဳသယံဇာတမ်ား ဆက္လက္တည္တံ့ႏိုင္ေစရန္ "ဧရာ၀တီ၊ ခ်င္းတြင္း၊ စစ္ေတာင္းႏွင္ ျမန္မာ့ေရခ်ိဳသယံဇာတမ်ား" ကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဒီအစီအစဥ္ကို အပတ္စဥ္ စေန ည(၈)နာရီထုတ္လႊင့္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ၾကည့္ရႈ၊ ေ၀မွ်၊ ေ၀ဖန္ေပးၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။
Youtube - RVA Myanmar Service
Website - http://dmyanmar.rveritas-asia.org/climate-change
တို႔တြင္လည္း ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
#RVAMyanmar #Environment #Saturday8pm

Add new comment

5 + 15 =

Please wait while the page is loading