သီတာကယ္ပါဦး ( 2 )

"ထိန္းသိမ္းၾကေစသဘာ၀အေမြ" ရုပ္၊သံ အစီအစဥ္

ဒီတစ္ပါတ္မွာေတာ့
ေႏြရာသီမွာေရရွားပါးမႈမျဖစ္ရေအာင္ႀကိဳတင္ထိန္းသိမ္းသင့္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို
"သီတာကယ္ပါဦး" အပိုင္း(၂) အေနနဲ႔ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဒီအစီအစဥ္ကို အပတ္စဥ္ စေန ည(၈)နာရီထုတ္လႊင့္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ၾကည့္ရႈ၊ ေ၀မွ်၊ ေ၀ဖန္ေပးၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။
Youtube - RVA Myanmar Service
Website - http://dmyanmar.rveritas-asia.org/climate-change
တို႔တြင္လည္း ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
#RVAMyanmar #Environment #Saturday8pm

Add new comment

2 + 2 =

Please wait while the page is loading

သီတာကယ္ပါဦး ( 2 ) | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.