သီတာကယ္ပါဦး

"ထိန္းသိမ္းၾကေစသဘာ၀အေမြ" ရုပ္၊သံ အစီအစဥ္

ဒီတစ္ပါတ္မွာေတာ့
"သီတာကယ္ပါဦး" ကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဒီအစီအစဥ္ကို အပတ္စဥ္ စေန ည(၈)နာရီထုတ္လႊင့္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ၾကည့္ရႈ၊ ေ၀မွ်၊ ေ၀ဖန္ေပးၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။
Youtube - RVA Myanmar Service
Website - http://dmyanmar.rveritas-asia.org/climate-change
တို႔တြင္လည္း ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
#RVAMyanmar #Environment #Saturday8pm

Add new comment

4 + 5 =

Please wait while the page is loading

သီတာကယ္ပါဦး | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.