သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးမႈမ်ားအေၾကာင္းအရင္း

သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးမႈမ်ားအေၾကာင္းအရင္း

ဒီတပတ္ ထိနး္သိမ္းၾကေစ သဘာ၀အေမြအစီအစဥ္မွာေတာ့

သဘာ၀ပတ္၀နး္က်င္ေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးမႈမ်ားအေၾကာင္းအရင္းကို

ကိုေဇာ္ႏဳိင္ဦးကေန တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Add new comment

14 + 0 =

Please wait while the page is loading