ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ဟာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ကၽြႏု္ပ္တို႕၀န္ခံၾကရပါမယ္။

St.Serverinus

Please wait while the page is loading