ဓမၼပညာႏွင့္ခရစ္ယာန္အသက္တာ အမွတ္စဥ္ (4)

ဓမၼပညာႏွင့္ခရစ္ယာန္အသက္တာ အမွတ္စဥ္ (4)

ဓမၼပညာႏွင့္ခရစ္ယာန္အသက္တာ အမွတ္စဥ္ (4)
ခရစ္ယာန္အသက္တာ၏အႏွစ္သာရ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္
Rev Fr.Mariano Soe Naing မွ ေဟာေျပာေဝငွျခင္း

Add new comment

11 + 7 =

Please wait while the page is loading